Éves munkaterv

ÉVES MUNKATERV
2018 / 2019. nevelési évre
Olaszi Óvoda

Intézmény OM –azonosítója: 202095

Készítette:
Lévai Anikó
óvodavezető

        Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások

                 / 2018.(X/…) határozatszámon elfogadta:

                 ………………………………………………
                    nevelőtestület nevében, névaláírás  


                   Hatályos: 2018. szeptember 1.-től

                   A dokumentum jellege: nyilvános
                   Megtalálható: az óvodában/ vezetői iroda

                   Iktató szám:       /2018.


Tartalomjegyzék

 1. Az intézmény adatai
  1.2. Törvényi háttér
 2. Működési terv
  2.1. Nevelési év rendje
  2.2. Az iskolai tanév szünetei (összevont csoportok működhetnek)
  2.3. Nevelés nélküli munkanapok
  2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek.
  2.5. Kiinduló helyzetkép
  2.6. Munkarend
  2.7. Értekezletek
  2.8. Óvodai ünnepek
  2.9. Nyílt napok
 3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok
  3.1. A 2017/2018. nevelési év munkatervének értékeléséből és a tanfelügyelet megállapításaiból adódó feladatok
  3.2. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés
  3.3. Gyermekvédelem
  3.4. Továbbképzések
  3.5. Pályázatok
 4. Törvényességi feladatok
  4.1. Ellenőrzés
  4.2.Pedagógiai folyamatok-korrekció
  4.3.Általános adatvédelmi rendelet, más nevén a GDPR – törvényből fakadó feladatok ellátása
 5. Gazdálkodási feladatok
  5.1. Tárgyi feltételek
  5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése
 6. Ellenőrzési terv
  6.1. Az ellenőrzés szempontjai
  6.2. A gyermekek mérése
  6.3. Vezetői ellenőrzés
  7.Eseménynaptár 1.Az intézmény adatai

Az óvoda hivatalos elnevezése: Olaszi Óvoda

Az óvoda pontos címe, tel. száma 7745 Olasz Kossuth L. u.109/3
69/557-005

Az óvoda fenntartója, címe, tel. száma Óvodafenntartó Társulás
Olasz, Kossuth L. u.54.
Az óvodai csoportok száma 2 gyermekcsoport

Az óvoda alapító okiratának kelte (módosított)
2013.01. 15.
Az óvoda vezetője, a munkaterv benyújtója Lévai Anikó

1.2. A Munkaterv elkészítését meghatározó jogszabályi háttér:

⦁ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai
⦁ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról és annak módosításai
⦁ Pedagógiai Program
⦁ A 2014/2015 nevelési év beszámolójában meghatározott célkitűzések, feladatok
⦁ 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
⦁ 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve… kiadásáról
⦁ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról ·
⦁ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
⦁ 249/2015.(IX.8.) K. r. a 326/2013.K.r. módosítása

 1. Működési terv A munkaterv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok:
  ⦁ PP (Pedagógiai Program), SZMSZ, Házirend, munkaköri leírások
  ⦁ Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések, értékelések
  ⦁ Jogszabályi változások 2.1. Nevelési év rendje Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1.-től 2019. augusztus 31.-ig tart.
  Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően. 2.2. Az iskolai év szünetei
  ⦁ Őszi szünet: 2018. október 29. – november 02.
  ⦁ Téli szünet: 2018. december 22.- 2019.január 02.
  ⦁ Tavaszi szünet: 2019. április13. – április 17.
  ⦁ A nyári zárva tartás idejét a fenntartóval való egyeztetés után legkésőbb 2018. február 15.-ig ismerteti az óvodavezető az érintettekkel. ( Várható időpont: 2019. Augusztus 01- Augusztus 20. 3 hét) Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 6.30-16.30-ig.
  A nyitvatartási idő egészében biztosított az óvodapedagógus jelenléte.

⦁ Foglalkozások ideje: Szeptember 1-től Május 31-ig

⦁ Nyári életrend:
Június 20.-tól augusztus 31-ig

⦁ Új gyermekek beíratása A fenntartó által meghatározott időben (várhatóan április 20. és május 20. között)

⦁ Új gyermekek fogadásának ideje: 2019. aug. 22.-től folyamatosan


2.3. Nevelés nélküli munkanapok felhasználása

⦁ nevelés nélküli munkanap: 2018.december 21.
⦁ nevelés nélküli munkanap: 2019.március 18.
⦁ nevelés nélküli munkanap: 2019.június 07.

A nevelés nélküli munkanapok előtt legalább 7 nappal az óvodavezető értesíti a szülőket a szokásos módon. A nevelés nélküli munkanapokon szülői igény szerint ügyeletet biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat mindenkor az iskola nevelés nélküli munkanapjaihoz igazítjuk, mert ilyenkor általában az óvodás testvérek is otthon maradnak.

2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek.

 1. márc. 15. csütörtök
 2. ápr. 02. hétfő (húsvét)
 3. május 1.
 4. május 21.. hétfő (pünkösd)

2.5. Kiinduló helyzetkép

Adatok:

 1. augusztus 31.-ig jelentkezett: 12 gyermek

felvételt nyert: 12 fő
kiiratkozott: 2 fő (2018. aug. 31.-ig)
elutasított: 0 fő
az óvoda férőhelye: 50 fő
az óvoda gyermek létszáma 2018. okt. 1.-én 39 fő
lakóhely szerint:

OLASZ BELVÁRDGYULA M.SARLÓS ELLEND HÁSSÁGY PÉCSUDVARD
23 6 3 2 4 1

 1. életévét betöltötte: 0 fő
  hátrányos helyzetű : 0 fő
  halmozottan hátrányos helyzetű,veszélyeztetett: 0fő
  SNI: 1fő

étkező gyermekek száma rendszeres
gyerekvédelmi támogatott tartósan beteg vagy fogyatékos családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek nevelésbe vételét gyámhat. rendelte el családjában az 1 főre jutó jöv. nem haladja meg… Fizetős
39 3 0 17 1 15 3
A csoportok és csoportlétszámok:

Csoportok Csoport elnevezések Csoport
létszám
2018.10.01.
vegyes csoport
Napocska cscscsoport

20

vegyes csoport Katica csoport 19

Életkor szerint:

Kiscsoportos Középső csoportos Nagycsoportos
13 13 13

Az intézményben biztosított szakkörök, kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások:

A szakkör, foglalkozás megnevezése Létszáma A költségek (térítésmentes/ költségtérítéses, ez esetben a fizetendő összegek szülőknek) A szakkört, foglalkozást tartó személy neve
Képzőművészet 12 térítésmentes Hegedűs Éva
Zeneovi 39 térítésmentes Zsoldosné Puskás Beáta
Logopédia 7 térítésmentes Rott Veronika
Katolikus nevelés 30 térítésmentes Kerner Klára

NAPIREND

6.30 – 8.00 Gyülekezés, játék, kezdeményezések
8.00 – 8.50 Játékrakás, beszélgető kör a szőnyegen
8.50 – 9.00 Mindennapos testnevelés
9.00 – 9.30 Tízórai
9.30 – 11.30 Szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron, séták, egyéni fejlesztések, kezdeményezések, kötelező foglalkozások a nagycsoportosoknak.
11.30 – 11.45 Előkészületek az ebédhez
11.45 – 12.30 Ebéd, tisztálkodás, készülődés a pihenéshez
12.30 – 12.45 Mese.
12.45 – 14.45 Pihenés
14.45 – 16.30 Uzsonna, játék a csoportszobában vagy a szabadban, vidéki gyerekek buszhoz kísérése


HETIREND

A hetirend a napiredhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő a gyerekcsoportban. A hetirendben jelennek meg a különböző foglalkozási területek, melyeken egy-egy környezeti téma köré csoportosítva élmények, tapasztalatok és ismeretek kerülnek feldolgozásra. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti a gyerekek életének szabályozását.
A csoportosan, kötelezően irányított foglalkozások szervezésének célja, hogy a gyermekek az iskolába lépés idejére legyenek képesek együttműködni 35 perces, frontális foglalkozásokon.

Kötött Kötetlen

Mindennapos testnevelés Külső világ tevékeny megismerése
Testnevelés foglalkozás Rajzolás, mintázás, kézimunka
Külső világ tevékeny megismerése Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Német: A külső világ tevékeny megismerése
Mese-vers Ének-zene

A foglalkozások időtartama
3-4 évesek 10-15 perc
4-5 évesek 20-25 perc
5-6 évesek 30-35 perc

Csoportok heti rendje:

Katica csoport
hétfő Kosárlabda.előkészítő- nagycsoportosoknak
Logopédia
Verselés, mesélés
kedd Művészeti Iskola – zeneovi kicsiknek
Egyéni fejlesztések
szerda Művészeti Iskola – kézműves foglalkozás nagyoknak
Mozgás
csütörtök Katolikus hittan
Művészeti Iskola – zeneovi-nagyoknak
Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka
péntek A külső világ tevékeny
megismerése
Matematikai tartalmú
tapasztalatok


Napocska csoport
hétfő Kosárlabda.előkészítő- nagycsoportosoknak
Logopédia
Verselés, mesélés
kedd Művészeti Iskola – zeneovi kicsiknek
A külső világ tevékeny
megismerése
Matematikai tartalmú
tapasztalatok
szerda Művészeti iskola – Kézműves foglalkozás nagycsoportosoknak
csütörtök Katolikus hittan
Művészeti Iskola – zeneovi-nagyoknak
Rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka
péntek Mozgás

Személyi feltételek:

Státusz:
Fő/óra
Óvodapedagógus, Pedagógus I
Óvodapedagógus, Pedagógus II. 2 fő/ 8 órás
1 fő/ 8 órás

Logopédus 0 fő
Pedagógiai asszisztens 0 fő
Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak
Gondozó/ takarító 2 fő/ 8 órás
0 fő
Adminisztrátor/ élelmezésvezető 0 fő
Szakács 0 fő
Óvodavezető 1 fő/ 8 órás
gondnok 1 fő/4 órás
Összesen 7 fő

Óvodapedagógusok feladatai

NÉV FELADAT
Lévai Anikó óvodavezetési feladatok
Sághyné Heinek Mónika nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata
Ress Klára környezetvédelem-zöld óvoda
Kéméndiné F. Hajnalka gyermekvédelem,egészségvédelem


2.6. Munkarend technikai dolgozók

Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés Kötelező óraszám
Napocska
dajka Dukainé Marján Ágnes 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 40 óra
Katica
dajka Mammel Józsefné 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 40 óra

2.6. Munkarend óvodapedagógusok (kötött munkaidő)

A 2013. évi CXXIX. törvény 35. § alapján „Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a  munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a  nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”

Munkarend óvodapedagógusok (kötött munkaidő)

 1. hét
  Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés Kötelező
  óraszám
  KATICA Kéméndiné Ferenczi Hajnalka 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 32 32 óra
  csoportban Papp Lajosné 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.30-16.30 32 32 óra
  csoportban

NAPOCSKA Sághyné Heinek Mónika 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 32 32 óra
csoportban

óvodavezető Lévai Anikó 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 17.5 12 óra
kötelező csoportban

 1. hét
  Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütör-tök Péntek Megjegyzés Kötelező
  óraszám
  KATICA Kéméndiné Ferenczi Hajnalka 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.30-16.30 32 32 óra
  csoportban Papp Lajosné 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 32 32 óra
  csoportban

NAPOCSKA Sághyné Heinek Mónika 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.30-16.30 32 32 óra
csoportban

óvodavezető Lévai Anikó 8-12.30 8-12.30 8-12.30 8-12.30 8-12.30 22,5 12 óra kötelező csoportban

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi intézményi feladatokat látják el rendszeresen:

⦁ gyermekvédelem, prevenció,
⦁ az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység,
⦁ saját tevékenységük értékelése,
⦁ felkészülés a pedagógus önértékelésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre
⦁ intézményi dokumentumok készítése (intézményi önértékelési rendszer kialakítása), véleményezése, elfogadása,
⦁ értekezletek, rétegmegbeszélések, csoportmunka a munkaterv végrehatására
⦁ beszámolók készítése,
⦁ minőségfejlesztő tevékenység,
⦁ a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra, a busszal hazautazó gyerekek kísérése
⦁ eszközök, dekorációk készítése,

2.7. Értekezletek

Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont
Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető óvodapedagógusok Feljegyzések folyamatos
Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető Nevelő munkát segítő munkatársak Feljegyzések folyamatos
Munkatársi értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás óvodavezető Alkalmazotti közösség Jegyzőkönyv 2018.október.02.
Nevelési évnyitó értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2018. szept. 29.
Nevelési értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2019. jan.28.

2.8. Óvodai ünnepek
Hagyományos ünnepek Érintettek Felelős Dátum
Márton nap Minden csoport Óvodavezető/ csoport óvónői 2018. nov. 09.
Mikulás várás Minden csoport Óvodavezető helyettes 2018. dec. 6.
Advent, Karácsony Minden csoport Óvodavezető/csoport óvónői 2018. december
Farsang Minden csoport Óvodavezető helyettes/ csoport óvónői 2019. febr.15.
Március 15. Minden csoport Csoportonként1 óvónő 2019. márc. 14.
Húsvét Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2019. ápr.15.
Anyák napja Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2019. máj. 02.-04.
Gyermeknap, majális Minden csoport Minden óvónő 2019. jún.04.
Születésnapok Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2018-2019 nevelési év aktuálisan
Zöld óvodához kapcsolódóan
Állatok világnapja Minden csoport 2018. okt. 04.
Madarak, fák napja Minden csoport 2019. máj. 10.
Föld napja Minden csoport 2019. ápr. 24.
Környezetvédelmi világnap Minden csoport 2019. jún.

2.9. Nyílt napok

  Az intézmény betekintést biztosít a szülőknek, érdeklődőknek, a nevelési módszerek, szokások gyakorlati megismerése céljából, az arra igényt tartóknak. Előzetes egyeztetés alapján. A nagycsoportos gyerekek szüleinek minden évben ősszel bemutató foglalkozást tartunk, ahol megnézhetik milyen keretek között folyik a tanulás. 
 1. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok

3.1. A 2017/2018. nevelési év munkatervének értékeléséből és a tanfelügyelet megállapításaiból adódó feladatok

⦁ A Pedagógia Program kiegészítése,módosítása szükséges feladat
⦁ A beszámolóban is értékelésre van szükség.
⦁ Kapcsolatfelvétel más Zöld Óvodákkal.
⦁ Az elsős tanítóval egy visszajelző kérdőív kitöltése az első osztályosokról.
⦁ Új gyógypedagógus alkalmazása a feladat.(gyes miatt)
⦁ A fejlődési naplók pontos kitöltése és ellenőrzése a feladat.
⦁ A tervezőmunka és a csoportnapló pontosabb vezetéséhez szaktanácsadói segítséget kérnénk.
⦁ A továbbképzési program korszerűsítése szükséges és fontos feladat a jövőre nézve.
⦁ Külső szakmai közösségekkel való kapcsolatfelvétel.
⦁ Gyakoribb kapcsolattartás a szülők közösségével.
⦁ Német Önkormányzatokkal való szorosabb kapcsolattartás.
⦁ A belső ellenőrzési csoport működtetése.

3.2. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés

Katica csoport: Ress Klára, Kéméndiné Ferenczi Hajnalka
Napocska csoport: Sághyné Heinek Mónika, Lévai Anikó
Az óvónők együttes munkája a csoportban 6.30-16.30-ig, a gyermekek egyenletes, stabil, biztonságot adó légkörben tölthető mindennapjait hivatott biztosítani. Minden csoportban kiegyenlítődhetnek a nevelési területek célkitűzéseinek eléréséhez szükséges kompetenciák, (játék irányítása, ének-zene, mozgás, mese-vers, zöld program, nemzetiségi nevelés stb.) stabillá téve a színvonalas nevelőmunkát. A közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért továbbra is feladata a nevelési évnek a nevelők együttműködésének segítése, ellenőrzése. A pedagógiai munkát segítők között is a munkájuk gördülékenysége, a közösségbe való beilleszkedés az elsődleges feladatok közé tartozik. Az alábbi emberi tulajdonságok erősítése a célunk a felnőtt személyiségekben: TOLERANCIA, EMPÁTIA, KOLLEGALITÁS. A közösségi magatartás tudatosítása a teljes kollektívában folyamatos feladat. Közös programok, közös ötletek keresése, ön-és társismereti játékok a pozitívumok kiemelésével, dicsérettel, a közösségi magatartás tudatos alakítása.

3.3. Gyermekvédelem

Célunk:
⦁ a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.

Feladatunk:
A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, hátrányuk enyhítése. Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és felsőbb szervekkel. Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi szakemberek, illetékesek Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Pedagógiai Szolgáltató Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, a gyermekvédelemért felelős (Kéméndiné Ferenczi Hajnalka):

⦁ a nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre;
⦁ nyilvántartja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket;
⦁ szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel;
⦁ a szülők rendelkezésére áll és segítséget nyújt a felmerülő problémák, kérések megoldásában;
⦁ segítséget ad a segélykérő lapok kitöltéséhez, javaslatokat készít az óvónőkkel együtt;
⦁ folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítővel;

Az óvodapedagógus feladatai:

⦁ szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását;
⦁ megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat, melyek a pozitív élményen keresztül mintát adnak a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, nyári tábor, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.);
⦁ biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó intézkedésre javaslatot tesz;
⦁ a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájárulást javaslatával elősegíti;
⦁ a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén szakember segítségét kéri;
⦁ a feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít);
⦁ a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki;
⦁ közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

3.4. Továbbképzések

Felelős (információkért): minden óvodapedagógus.
Továbbképzéseken a fenntartóval egyeztetve részt vehetünk.

Belső képzések: A megszerzett tudásról, tapasztalatokról beszámolót tart a nevelőtestület részére a képzésben részt vevő kolléga. Ennek témája és ideje a havi megbeszélésen kerül konkretizálásra. Kiemelten fontos az intézményi, – és pedagógus önértékelési rendszer kialakításához a felkészülés, tanulási folyamat segítése.

Tervezett továbbképzések:

Lévai Anikó : A Kokas-pedagógia személyközpontú szemlélete és gyakorlatának alapelemei, munkaformái (október 08)

3.5. Pályázatok
Forrásbővítés lehetőségei:
⦁ a szponzori támogatás;
⦁ óvodai-iskolai alapítvány
⦁ a különböző pályázatokból befolyt pénzösszegek, melyeket óvodánk fejlesztése érdekében használunk fel

Törekszünk minél több pályázati lehetőséget kihasználni.
A Baranya megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt pályázatra karácsonyi programmal szeretnénk részt venni.

 1. Törvényességi feladatok 4.1. : Ellenőrzés „A 2019. január 2. és 2019. március 29 között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oktatási Hivatal látja el.”
  Feladat: az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése:
 •  felvételi és mulasztási napló
 •  óvodai csoportnapló
 •  a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja

4.2. . Pedagógiai folyamatok – korrekció

Az ONAP módosításához kapcsolódó intézményi feladatok: A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került kihirdetésre az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet, mely a 2018/2019 nevelési év első napján lépett hatályba.
Feladat: a PP felülvizsgálata és esetleges módosítása, valamint az alapdokumentum elvárásai és az intézményi gyakorlat harmonizálásának biztosítása.

4.3. Általános adatvédelmi rendelet, más nevén a GDPR – törvényből fakadó feladatok ellátása

Adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület tagjai számára.

 1. Gazdálkodási feladatok

5.1. Tárgyi feltételek

⦁ Az eszköznorma alapján folyamatos pótlás
⦁ Csoportszobai játékok javítása, cseréje minden csoportban folyamatos
⦁ Udvari játékok javítása, felújítása folyamatos

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése, állagmegőrzés

⦁ Fejlesztő játékok minden csoportban elsősorban ünnepekhez kötődően
⦁ Mozgásfejlesztő udvari játékok felülvizsgálata, homokcsere megtörtént, homokozó állatoktól való védelmére védőháló készítése folyamatban van

 1. Ellenőrzési terv

6.1. Az ellenőrzés szempontjai

Az óvoda fő feladataiból adódóan
Az óvodai Pedagógiai Program beválásának vizsgálatához

⦁ A személyi és tárgyi feltételek áttekintése minden korcsoportban.
⦁ A tehetséggondozás, tehetségnevelés lehetőségei a csoportmunkában – óvodavezető,
⦁ Differenciált nevelés, egyéni bánásmód érvényesülése
⦁ A felelősök vállalásainak ellenőrzése a feladatvállalási terv szerint folyamatosan
⦁ Egyéb ellenőrzések
⦁ Technikai dolgozók munkája: folyamatosan. Szülőkkel, gyermekekkel történő kommunikáció nyomon követése
⦁ A konyha rendje, az élelmiszerek tárolása, kezelése, az ételminták rendje
⦁ Az ételszállítás biztonsága
⦁ Az óvodai irattárazás, leltározás, selejtezés rendje
⦁ Szabályzatok hatályosságának felülvizsgálata

A felelősök munkáját, a határidők pontos betartását az óvodavezető ellenőrzi.

6.2. A gyermekek mérése:

⦁ Beszédértés szintjének vizsgálata /Logopédus, 2018. 09./
⦁ Kommunikációs készség szintje /Logopédus, 2018. 09. /
⦁ iskolaérettségi vizsgálat /Sághyné Heinek Mónika fejlesztő ped.2018.okt./
⦁ Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvodapedagógus javaslatra illetve szülői kérésre /Nevelési Tanácsadó, 2018. dec. 15./
⦁ Óvónők megfigyelései /folyamatosan/
⦁ Személyiséglapok vezetése nevelési év/2 alkalom, illetve esetenként.

7.ESEMÉNYNAPTÁR
2018/2019 NEVELÉSI ÉV

DÁTUM ESEMÉNY

FELELŐS

Szeptember
03.

Első nap. új gyerekek fogadása

minden óvodapedagógus

 1. az első osztályos gyerekek meghívása A népmese napja alkalmából elsős osztályfőnök, minden óvónő
 2. Nevelési értekezlet –MUNKATERV
  Lévai Anikó

Október

 1. Misina állatmenhely látogatása a nagycsoportosokkal az Állatok világnapja alkalmából
  Lévai Anikó
 2. Szülői értekezlet a nagycsoportosok
  Fogadó óra a többi gyerek szüleinek minden óvónő
  logopédus
 3. Szombat (munkanap)
  19. Okt.23-ai ünnepély az iskolában (nagycsoportosokkal)
  a délelőttös óvodapedagógus Lévai Anikó November 10.29-11.02

Iskolai őszi szünet, ügyelet az óvodában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték

Lévai Anikó

05-09

SZENT Márton hete(tökfaragás,tökbábuk)


minden óvodapedagógus
 1. Márton napi lampionos felvonulás
  minden óvodapedagógus
 2. szombat (munkanap)
  Karácsonyi fényképezés Kéméndiné Ferenczi Hajnalka
  12-14 Bemutató foglalkozás a nagycsoportos gyermekek szüleinek Sághyné Heinek Mónika
  Kéméndiné Ferenczi Hajnalka
  December
 3. szombat(munkanap)
 4. Télapó érkezése
  Ress Klára
 5. szombat (munkanap)
 6. Karácsonyi délelőtt minden óvodapedagógus
 7. Nevelés nélküli munkanap
  Téli szünet, ügyelet az óvodában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték
  Lévai Anikó
  Január
 8. Első nap
 9. Félévi értekezlet
  Lévai Anikó
  Február
 10. Farsang
  óvodapedagógusok
 11. iskolanyitogató
  Lévai Anikó
  Gadóné N. Edina (leendő elsős tanító)
  Március
 12. Óvodai beíratás, iskolai beíratás kihirdetése.
  Leendő elsősöknek iskolalátogatás
  Lévai Anikó
 13. Márc. 15.-ei ünnepély az iskolában-nagycsoportosokkal, délelőttös óvodapedagógus foglalkozása az óvodában
  Lévai Anikó-Ress Klára
 14. Nevelés nélküli munkanap Lévai Anikó,
  Lévai Anikó
  Április óvodai beíratás, óvodai szakvélemények kiadása
  Lévai Anikó
  15 húsvéti délelőtt Sághyné Heinek Mónika
  17-23 Iskolai tavaszi szünet, ügyelet azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték Lévai Anikó
  24 Föld napja Ress Klára
  27 Tracht Tag Sághyné Heinek Mónika-Kéméndiné Ferenczi Hajnalka
  Május
  Szülői értekezlet, fogadó óra Lévai Anikó
 15. Madarak és Fák napja Ress Klára
  13-17 Egészségnevelési hét Kéméndiné F. Hajnalka
 16. Évzáró-ballagási ünnepély
  Lévai Anikó
  .
  Június
 17. Gyermeknap
  Lévai Anikó
 18. Nevelés nélküli munkanap Lévai Anikó
 19. Év végi nevelési értekezlet
  Lévai Anikó
  Július – Augusztus
  Nyári óvodai élet minden óvodapedagógus
  Augusztus 01-20 Zárva tartás, Takarítás
  Lévai Anikó

Olasz,2018.10.13. Lévai Anikó
óvodavezető