SZMSZ

Olaszi Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat

2013.

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján

történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény

szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket

jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és

feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális

és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

 1. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

1357/2011. (X. 28.) kormányhatározat az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez

kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról

 1. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről (Mt.)

229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

végrehajtásáról

26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

 1. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat megtekintése

Jelen szervezeti és működési szabályzatot az óvodás gyermekek szülei, az intézmény

közalkalmazottjai és az óvodában munkát vállalók, valamint más érdeklődők megtekinthetik

az óvodavezető irodájába munkaidőben.

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

3

 

 

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya elfogadása,

jóváhagyása

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzat, vezetői utasítások

betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára: a pedagógus munkakörben

foglalkoztatott óvodapedagógusokra, a nevelőmunkát segítőkre, a szülőkre, az óvodába járó gyermekekre és az óvodában munkát vállalókra nézve kötelező érvényű. A szervezeti és

működési szabályzat az intézményvezető aláírásával lép hatályba, és határozatlan időre szól

 

 1. Az intézmény feladat ellátási rendje

Tevékenységi besorolás:

Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok

TEÁOR Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok

562912 Óvodai intézményes étkeztetés

851011 Óvodai nevelés. ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

889921 Szociális étkeztetés

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által

megbízott óvodavezető látja el.

Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt tagintézménnyel nem rendelkezik.

OM azonosító száma: 202095

Megnevezése: Olaszi Óvoda

Székhelye: 7745 Olasz Kossuth Lajos utca 109/3

Törzskönyvi azonosító száma: 556585

Adószám: 15556583-1-02

KSH statisztikai számjel: 15556583-8510-322-02

Foglalkoztatási viszonyok: közalkalmazotti jogviszony

megbízásos jogviszony

Működési körzete: A fenntartó önkormányzatok lakókörzete

Csoportok száma

Maximális gyermeklétszám: 50 fő

– Az intézmény irányító/ felügyeleti szervei:

Az alapítói jog gyakorlója Belvárdgyula Községi Önkormányzat, Birjáni Önkormányzat, Hásságy Község Önkormányzata, Magyarsarlós Községi Önkormányzat, Olasz Község Önkormányzata

Fenntartó megnevezése:  Olaszi Óvoda Intézményfenntartó Társulás

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

4

 

Közös fenntartás alapításának ideje: 2013. január 01

– Alapító okiratának száma, kelte:2013.01.01

A fenntartó önkormányzatok:

Olasz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(01.08.)

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(01.08.)

Birján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(01.14.)

Magyarsarlós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(01.08.)

Belvárdgyula Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(01.08.)

hagyta jóvá az Olaszi Óvoda jelen alapító okiratát.

 

– Az óvoda jogállása

Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvoda a gyermek két és féléves /hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő

intézmény, ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a 32/2012.

(X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott helyi óvodai pedagógiai program alapján folyik. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 1. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

 

3.1 Gazdálkodási jogköre

 

Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye:

Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatal 7751 Szederkény, Kossuth L. u.1.

Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt

előirányzatai felett – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások,

felhalmozási, felújítási kiadások – vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a

munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a Hivatal gazdasági ügyintézők

érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az

intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik;

ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal közgazdasági csoport vezetője jogosult. Ellenjegyzési

jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági

szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

5

 

3.3 Az intézményi étkeztetés biztosítása

 

Az intézmény, tálaló konyhát működtet. Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma

alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1995. évi XXXI. törvény 148. §-ban meghatározott családok

gyermekei a normatíva 50%-át fizetik, vagy ingyenesen vehetik igénybe.

 

 1. Az intézmény szervezeti felépítése

 

4.1 Az intézmény vezetője

4.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a

munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője

felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének

működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a

nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és

gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi

vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet

rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok

miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés

elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell

szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul

értesítenie kell.

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét

esetenként az intézmény más munkavállalójára átruházhatja.

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az

óvodavezető, távollétében a megbízottja.

 

4.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend

Az óvodavezető döntési és egyéb jogait (pl.

felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik.

 

4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársai

Az óvodavezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.

Az óvodavezető közvetlen munkatársai:

 • az általános vezető helyettes,
 • nevelőtestület tagjai

Az óvodavezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

6

 

munkatársai az óvodavezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel

 

4.3 Az intézmény vezetősége

4.3.1 Az intézmény vezetősége, mint testület – konzultatív, véleményező és javaslattevő

joggal rendelkezik. Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek

képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a közalkalmazotti tanács

vezetőjével.

4.4.3 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.

 

4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az intézményben az

ellenőrzés az óvodavezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez

rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait

az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri

leírása teremti meg.

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk

kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és

egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:

 • a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy

azok másolatát az irattárban kell őrizni.

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség a meghatározó elem.

Minden nevelési évben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:

 • a csoportokban folyó nevelőmunka ellenőrzése (óvodavezető )
 • a csoport naplók folyamatos ellenőrzése,( óvodavezető, )
 • az igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése,(pedagógusok)
 • az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése (óvodavezető)
 • a munkaidő kezdésének és befejezésének ellenőrzése. (óvodavezető)

 

 1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok

5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –alapdokumentumok határozzák meg:

 • az alapító okirat
 • a szervezeti és működési szabályzat
 • a pedagógiai program
 • a házirend

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Olaszi Óvoda

7

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi

dokumentumok:

 • a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),

– egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

 

 

5.1.1 Az alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát, a

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

 

5.1.2.A pedagógiai program

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:

 • Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az óvodában folyó

nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében

meghatározottakat.

 • a közösségfejlesztéssel, az óvoda szereplőinek együttműködésével kapcsolatos

feladatokat,

 • a pedagógusok helyi intézményi feladatait
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység

helyi rendjét,

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó, és az SZMK

véleménynyilvánításának figyelembevételével válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai

programja megtekinthető az óvodavezetői irodában.

Az óvodavezető munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgál a pedagógiai

programmal kapcsolatban.

 

5.1.3 Az éves munkaterv

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a nevelőtestületi

értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek

elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a fenntartó véleményét. A munkaterv egy

példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét

az óvodai hirdetőtáblán is el kell helyezni.

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

8

 

5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok

kezelési rendje

5.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési

rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt

 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak

 

 

megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

 • az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 • az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 • a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 • az október 1-jei pedagógus és gyermek lista

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön

e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott

személyek férhetnek hozzá.

 

5.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje

Ki kell nyomtatni az óraadó pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák számáról

készített kimutatást, azt az intézmény vezetőjének vagy az általános vezető helyettesének alá

kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárazni kell.

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni, az igazolt és igazolatlan napok számát, a tanulói

jogviszony más megszűnésének eseteiben.

 

5.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.

A rendkívüli események megelőzése érdekében az óvoda vezetője

esetenként, a dajkák a mindennapi feladatok végzésekor kötelesek ellenőrizni, hogy az

épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:

5.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal

bejelenti az óvoda legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy

adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

9

 

bombariadót.

5.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz történik

5.4.3 Az óvoda épületében tartózkodó gyermekek és munkavállalók az épületet a tűzriadó

tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel

ellentétes utasítás hiányában – a közeli játszótér. Az óvodapedagógusok a náluk lévő

dokumentumokat mentve kötelesek a csoportokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó

gyerekeket haladéktalanul megszámolni, a gyermekek kíséretét és felügyeletét ellátni, a

gyermek csoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.

 

 

5.4.4 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben

tartózkodni tilos!

 

5.4.5 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet észlelő munkavállaló

törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több

tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.

5.4.6 A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik.

 

 1. Az intézmény munkarendje

 

6.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

Az intézmény vezetője délelőttös munkarendben a csoportban tartózkodik 13 óráig, délutános munkarendben 10 órától. Egyéb munkáját az óvoda szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látja el.

 

 1. 2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása

Az intézmény pedagógusai –heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti

munkaidőkeret első napja mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó

munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok

számával arányosan számítandó ki. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra,

de nem haladhatja meg a 12 órát.

A pedagógusok napi munkaidejüket – a csoportnapló, a munkaterv és az intézmény havi

programjainak szem előtt tartásával – határozzák meg. Az értekezletek, fogadóórák napján

8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a

munkaidőre vonatkozó előírásait a napi munkaidő-beosztás alapján határozza meg.

 

6.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató

munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben

dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:

 • a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,
 • a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

6.2.1.1 A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak

 • a teljes óvodai felügyeletet magába foglaló foglalkozások megtartása

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

10

 

 • differenciált képességfejlesztő foglalkozások (tehetséggondozás,

felzárkóztatás, stb.),

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező

tevékenységnek számít a foglalkozások előkészítése, adminisztrációs feladatok.

 

6.2.1.2 A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők

 1. a tevékenységekre való felkészülés,

 

 1. a gyermekek munkájának rendszeres értékelése,
 2. tehetséggondozás, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 3. óvodai kulturális, és sportprogramok szervezése,
 4. a pótlékkal elismert feladatok (munkaközösség-vezetői, gyermek- és
 5. ifjúságvédelmi feladatok) ellátása,
 6. szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 7. részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

 

 •            részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 1. kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 2. óvodai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 3. részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 4. nevelés nélküli munkanapon az óvodavezető által elrendelt szakmai jellegű
 5. munkavégzés,
 6. részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
 7. óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 8. szertárrendezés,
 9. csoportszobák, folyosók rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

 

6.2.1.3 Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok

meghatározása

A pedagógusok a munkaidő foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi feladatokat az

óvodában kötelesek ellátni:

 • a 6.2.1.1 szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike
 • a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, d, g, p, q

pontokban leírtak.

Az intézményen kívül végezhető feladatok:

 • a 6.2.1.2 szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, d, g, p, q

pontokban leírtak.

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az óvodán kívül végezhető feladatok

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus

maga dönt.

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

11

 

6.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások

 

6.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét az óvodavezető állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény

feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.

Az intézmény pedagógusai a fenti alapelv betartása mellett

 

 

javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.

 

6.3.2 A pedagógus köteles 10 perccel a foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén

(illetve a nevelés nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap,

de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének

, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A

táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az

irodában.

 

6.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az óvodavezetőtől

 

kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a foglalkozás elhagyására.

 

6.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az

intézményvezető adja.

 

6.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy a gyermekek fejlődését rendszeresen

értékelje, valamint a szülők számára visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről.

 

6.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt

kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll.

A munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők:

6.3.7.1 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor

hatályos jogszabályi előírások követésével – az óvodavezetője készíti el.

6.3.7.2 Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő nyilvántartó lapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat az óvodavezetőhöz

köteles eljuttatni.

6.3.7.3 A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennek

túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség.

6.3.7.4 A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi

munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő

összegzésénél 40 órának kell kijönnie.

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

12

 

6.3.7.5 A Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki

munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt.

 

6.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja

meg. Munkaköri leírásukat az óvodavezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend

 

 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az óvodavezető határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával

történik.

 

6.5 Munkaköri leírás-minták

Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása

van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.

 

6.5.1 Az óvodapedagógus munkaköri leírás-mintája

A munkakör megnevezése: óvodapedagógus

Közvetlen felettese: az óvodavezető

 

Legfontosabb feladata: a gyermekek személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának

folyamatos fejlesztése.

Nevelői tevékenysége és életvitele

Fogadja az érkező gyerekeket, érdeklődik a gyerekek állapota felől, segít nekik bekapcsolódni a kialakult játékba

Nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremt a csoportba

A busszal érkező gyerekeknek segít átöltözni, táskájukat, üzenő füzetüket átnézi

Megismerteti és megszeretteti a német nyelvet és hagyományokat

A busszal távozó gyerekeket kikíséri a buszhoz

 • munkáját, az erkölcsi-etikai normáknak megfelelően végzi, mindennapi nevelői

munkája mintául szolgál

 • kollégáiról, munkatársairól a gyermekek és szüleik előtt tisztelettel és

megbecsüléssel beszél

 • családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és

szavaiban

 • együtt halad az úton a nevelőközösséggel, tanítványaival, felelős a gyermeki és

szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,

 • bizalmasan kezeli a kollégákkal, a csoportokkal és az óvodával kapcsolatos

információkat, és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

13

 

 • követi a pedagógiai programban lefektetett nevelési folyamat személyes

nyitottságon, pozitív gondolkodáson alapuló nevelési módszereit

 • részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő

kapcsolatok, a családias és otthonos légkör megteremtésében, a gyermek

csoportoknak az óvoda életébe történő bevonásában

A főbb tevékenységek összefoglalása

 • megtartja a változatos tevékenységeket biztosító foglalkozásokat,
 • feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,

 • megírja a tématerveket,
 • munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik,

 

 

 • a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos vezetői utasításra

lépheti túl,

 • legalább 10 perccel a munkaidő kezdete előtt köteles a munkahelyén

tartózkodni,

 • nyilvántartja a hiányzó és az étkező gyermekeket,
 • rendszeresen értékeli a gyermekeket, szüleiknek visszajelzéseket ad

előrehaladásuk mértékéről,

 • javaslatot tesz az óvodai munkaterv pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,
 • részt vesz a nevelőtestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a

szakmai munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,

 • előkészíti, ill. elkészíti a szükséges szemléltető eszközöket,
 • bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik

az épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,

 • felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök,

könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,

 • folyamatosan végzi a gyerekek felzárkóztatásával, tehetséggondozásával

 

kapcsolatos feladatokat,

 • elkíséri a rábízott gyermekeket az óvodai- községi ünnepségekre, stb.
 • a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az óvodavezetőnek

vagy a vezető helyettesnek.

 

Járandósága

 

 • a kinevezésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér
 • a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok

 

6.5.5 A pedagógiai munkát segítő dajka munkaköri leírás-mintája

A munkakör megnevezése: óvodai dajka

Közvetlen felettese: az óvodavezető

Kinevezése, munkaideje:

 • határozatlan időtartamra,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

14

 

 • munkabére kinevezése szerint

Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása

 • az óvoda vezető közvetlen utasításai szerint jár el az épület

takarítási munkálataiban

 • napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó csoportszobákat, mosdókat,

öltözőket, padlózatukat felmossa,

 • napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
 • naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat,

szükség szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket

 • mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja

az épület állandó tisztán tartását

 • szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a

villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket

 • napi gyakorisággal takarítja a gyermek és óvónői asztalokat és székeket,

szükséges esetben az asztalok lapját fertőtleníti

 • kötelessége a termekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edény

rendszeres ürítése, tisztítása

 • porszívózza a szőnyegeket
 • szükség szerint öntözi a csoportszobában és a folyosón, valamint az udvaron

lévő virágokat

 • nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi

folyosóterületének súrolását, a függönyök mosását,

 • a nagytakarítások időszakában – a többi dajkával közösen – az óvodavezető

utasítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását

 • a használaton kívüli termekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a

vízzel, elektromos energiával

 • folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során

keletkezett, a biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a

vezetőknek

 

Járandóság

 • a kinevezésében meghatározott munkabér,
 • a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban

rögzített védőeszközök

 

6.8 Az intézmény nyitva tartása, az óvodában tartózkodás rendje

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész

éven át folyamatosan működik.

Üzemeltetése a fenntartó önkormányzatok által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyerekek elhelyezésére vonatkozó

igényeket, és a szülőket a zárást megelőzően tájékoztatni kell.

Az óvoda reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, 16.30

óráig van nyitva.

Az óvodát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában –

zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

15

 

az óvodavezető ad engedélyt.

A köznevelési intézménnyel közalkalmazotti munkaviszonyban és tanulói jogviszonyban nem

állók (kivéve a gyereküket kísérő szülők, családtagok és a fenntartó képviselőit) –

vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak

az épületben. Az épületbe való belépésükkor a vezetőhöz kell kísérni őket, hogy jelezzék,

milyen ügyben jelentek meg az óvodában.

 

 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt

egyeztetés szerint történik.

Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető

engedélyezi indokolt esetben.

 

6.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

6.9.1 Az óvodaépületet címtáblával, kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.

Az óvoda minden munkavállalója és kisgyermeke és szülei felelős:

 

 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,
 • az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

6.9.2 A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel

használhatják. A csoportszobák, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a

házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a gyermekek és a

pedagógusok számára kötelező.

6.9.3 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak

az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

 

6.10 A dohányzással kapcsolatos előírások

 

 

Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt–

a szülők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az

intézményben és az óvodán kívül tartott rendezvényeken a dohányzás és az egészségre káros

élvezeti cikkek fogyasztása tilos!

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény

munkavédelmi felelőse.

 

6.11 A gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

A gyerekek számára minden nevelési év elején óvodapedagógusaik tűz-, baleset-,

munkavédelmi tájékoztatót tartanak, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek

megfelelő szinten – felhívják a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató

során szólni kell az óvoda közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről

 1. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

16

 

pedagógusok aláírásukkal igazolják.

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a gyerekek és szüleik

számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek

valamely tevékenységet (pl. kirándulás, színházlátogatás,). A tájékoztatást a foglalkozást

vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.

A gyermek balesetek bejelentése pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem

jelenti a megtörtént balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a

kormányhivatalnak történő megküldését az óvodavezető által megbízott munkavédelmi

felelős végzi digitális rendszer alkalmazásával.

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi

felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát

dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.

A pedagógusok az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön

engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető

hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz

használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök

korlátozás nélkül használhatók.

 

 1. Az intézmény nevelőtestülete

7.1 Az intézmény nevelőtestülete

7.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.

7.1.2 A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 

7.1.3 Az intézmény pedagógusai megkapják a

munkájukhoz szükséges szakkönyveket és egyéb kiadványokat. Beszámolóik elkészítéséhez

laptopokat biztosítunk, melyeket az óvodában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos

munkáltatói engedéllyel – a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges

engedély a laptopok és más informatikai eszközök, a pedagógiai programban szereplő

rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.

 

7.2 A nevelőtestület értekezletei

7.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

 • tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
 • tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),
 • nevelési értekezlet (évente legalább egy alkalommal),
 • rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

7.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

17

 

problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az óvodai

életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja.

A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet

az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig

jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.

7.2.3 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével –

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén

az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába

kerülnek.

7.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az óvodavezető által kijelölt napon

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az óvodavezető vezeti.

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda valamennyi

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a

nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az óvodavezető

adhat felmentést.

7.3 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a

munkaközösségek aktív közreműködésével készítette el az óvoda vezetője. A kiemelt

munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont legyen, hogy

az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett

szempontok szerint – minden év júniusában osztja szét az óvoda vezetője.

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést – a pedagógusnap alkalmából – azok a

pedagógusok kapják, akik leginkább megfelelnek az alábbiaknak:

7.3.1 Óvodapedagógusi munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:

 

 • sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,
 • munkáját magas színvonalon végzi,
 • eredményesen, egyéni képességeiket figyelembe véve, differenciáltan készíti fel

gyermekeit az iskolai tanuláshoz szükséges fejlettségi szintre

 • szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben,
 • aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,
 • rendszeresen részt vesz a projektnapok szervezésében és lebonyolításában,
 • kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,
 • eredményes gyermekvédelmi tevékenységet végez.

7.3.2 Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz:

 • részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és

bevezetésében,

 • részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú

munkájában.

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

18

 

7.3.3 Folyamatosan részt vesz

 • a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló

gyermekek fejlesztésében

 • befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,

7.3.4 Az óvodai csoportban munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:

 • következetes munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és

konzekvensen megköveteli,

 • eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,
 • jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat,
 • adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi,

7.3.5 Széles körű nevelési időn kívüli tevékenységet végez, azaz:

 • rendszeresen részt vállal az óvodai rendezvények előkészítésében és szervezésében,

azokon rendszeresen megjelenik,

 • érdeklődési területének megfelelően részt vállal a gyerekek szabadidős programjainak

szervezésében,

 • részt vesz az óvoda arculatának formálásában,
 • kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez.

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből részesedhetnek az óvoda

nem pedagógus dolgozói. Az évi teljes összeg differenciált mértékben a fentebb ismertetett

szempontrendszer alapján kerül kiosztásra.

Egy esztendőre kizárhatja az óvoda vezetője a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítésben

részesülők köréből azt a pedagógust:

 • akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,
 • akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő

végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény vezetője,

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok

alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.:

 • az illető pedagógus fizetési besorolása,
 • címpótlékban való részesülése,
 • illetménypótlékban való részesülése (munkaközösség-vezetői),

 

 • állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való

részesülése.

 

 1. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje

 

8.1 Az óvodaközösség

Az óvodaközösség az intézménybe járó gyermek, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és

kuratóriumi tagjainak, valamint az óvodában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

8.2 A munkavállalói közösség

Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti- munkavállalói

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

19

 

jogviszonyban álló dolgozókból áll.

Az óvodavezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi

 

óvodai közösségekkel tart kapcsolatot:

 • szülői munkaközösség,
 • alapítvány kuratóriuma

 

8.3 A szülői munkaközösség

Az óvodában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK).

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:

 • saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
 • a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,

tisztségviselői),

 • a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,

Az SZMK munkáját az óvoda tevékenységével az SZMK koordinátor hangolja össze. Az

együttműködést koordináló óvodapedagógust az óvodavezető bízza meg egy tanév

időtartamra. A SZMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK

véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény vezetője

felelős.

Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a

kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban

vagy írásban. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek

nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A

meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb csoportját a

házirend határozza meg.

Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével

megtárgyalja.

 

 

8.4. A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái

8.4.1 Szülői értekezletek

 

A csoportok szülői értekezletét az óvodapedagógusok tartják. Az óvoda, nevelési évenként

legalább két szülői értekezletet tart. Összevont szülői értekezletet az óvodavezető hívhat

össze.

8.4.2 Fogadóórák

Az óvoda valamennyi pedagógusa– a házirendben meghatározott időben tart fogadóórát, ezen

kívül szükség esetén a szülőkkel egyeztetett időpontban.

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

20

 

gyermeke pedagógusával, akkor erre telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpontegyeztetés

után kerülhet sor.

8.4.3 A szülők írásbeli tájékoztatása

Az intézmény a faliújságokon kitett írásos közleményekben tájékoztatja a szülőket a

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy

héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.

8.4.4 Az óvodai dokumentumok nyilvánossága

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:

 • alapító okirat,
 • pedagógiai program,
 • szervezeti és működési szabályzat,
 • házirend.

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a vezetői irodában és a folyosókon, szabadon

megtekinthetők, illetve megtalálhatók az óvoda honlapján. A hatályos alapító okirat a

www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az

óvodavezető vagy az általános vezető helyettes adnak tájékoztatást. A házirendet minden

óvodásunk szülei számára a beiratkozást követően az első félévben, illetve a házirend

lényeges változásakor átadjuk.

 

8.5. A külső kapcsolatok rendszere és formája

8.5.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart

a gyerekek iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi

ellátást a Polgármesteri Hivatalának támogatásával a fenntartó

biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi

és Tisztiorvosi Szolgálat végzi.

A kapcsolattartást az óvoda vezetője biztosítja az alábbi személyekkel:

 • az óvodaorvos,
 • a védőnő,
 • az ÁNTSZ

8.5.1.1 Az óvodavezető és az óvodaorvos kapcsolatának rendszere

Az óvodaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.)

NM-rendelet szerint végzi.

Az óvodaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az óvodába járó

gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5)

bek.) alapján. Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Makó városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az óvodaorvost feladatainak ellátásában

 

segíti az intézmény vezetője, a közvetlen segítő munkát az általános vezető helyettes végzi.

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az

óvodavezetőjével. A gyerekek szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

21

 

nevelői szobában.

 

8.6.1.2 Az óvodaorvos minden nevelési évben elvégzi a következő feladatokat

 

 • Az óvodás gyermekek folyamatos egészségügyi felügyelete, évente egy alkalommal

történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, valamint a 25.§

(5) bek. előírja a gyerekek rendszeres egészségügyi ellenőrzését).

 • A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a gyermek gondozásba vétele a

26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján.

 • A gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve normál testnevelési csoportokba

való besorolást a nevelési évet megelőző május 15-ig elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat

oka később következett be.

 • Ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását.
 • Sürgősségi eseti ellátást végez.
 • Gondoskodik a gyermekek egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a kisgyermekek

a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra

beutalót biztosít a kicsiknek, szüleiket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt

követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre.

 • A csoportok szűrését követően kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal és a gyógy

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a gyermekeknél

tapasztalt rendellenességekre.

 

8.9.1.3 A védőnő feladatai

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az óvodaorvossal. Elősegíti az

óvodaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a

gyerekek egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezető helyettesével.

 • Végzi a szükséges egészségnevelő munkát, előadásokat tart az óvodapedagógusokkal

együttműködve.

 • Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

8.9.2 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével

kapcsolatos feladatok.

A gyermek és ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek

végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f

bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz

meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

22

 

fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és

hatóságokkal. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az

óvodavezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

megállapítása érdekében.

 

 1. A gyermekek ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok

9.1 Az óvodai hiányzás igazolása

A hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a

hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az

alábbiakban.

9.1.1 A szülő köteles a gyermeke távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint

igazolni. Az igazolásokat az óvodapedagógus a nevelési év végéig köteles megőrizni.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:

 • a szülő előzetes írásbeli, vagy szóbeli kérelmére,
 • b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,

9.2 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének

előírásai szerint történik.

9.2.1 A tanköteles korú és az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek esetében:

 • első igazolatlan nap után: a szülő értesítése
 • az ötödik igazolatlan nap után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
 • a 10. igazolatlan nap után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a

másodpéldányt az irattárban kell őrizni)

 • 10 igazolatlan napnál több hiányzás esetén a tanulói jogviszony megszüntetése

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai

úton is ki kell küldeni, az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az

igazolatlan mulasztás következményeire.

 

 1. Az intézményi hagyományok ápolása

10.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai

Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda

hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A

hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a

nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

10.2 Az ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával

kapcsolatos feladatok

Az ünnepségek megrendezésének alapelvei:

 • Feleljen meg az életkori sajátosságoknak,
 • Magas érzelmi tartalma legyen,

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

23

 

 • Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon.

 

Az anyák napja, valamint az iskolába menők búcsúztatása nyilvános. (éves munkatervünk

szerint néha a gyermeknap, a karácsony és a farsang is nyitott) Ezekre a szülők meghívást

kapnak, akik más vendéget is hozhatnak.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:

 • Farsang
 • Húsvét
 • Gyermeknap
 • Mikulás
 • Karácsony

A népi hagyományok ápolása körében történik:

 • A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése

A különböző Világnapokról (madarak és fák napja, Víz-világnapja, Földnapja, stb.) való

megemlékezés,

Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk és bekapcsolódunk a

községi rendezvényekbe.

 

A csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név-és

születésnapjáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Olaszi Óvoda

24

 

 1. Záró rendelkezések

11.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja

a fenntartó és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével.

11.2 Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további

rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés,

bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok

tartalmazzák. E szabályzatok, mint óvodavezetői utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül

módosíthatók.

A hatályba léptetett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni:

Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal,

akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit.

Az SZMSZ -ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára

kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

A fenti –módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és

Működési Szabályzatot az Olaszi Óvoda nevelőtestülete a 2013.

ápr.04 .-én megtartott határozatképes Szakalkalmazotti értekezletén ..100 %-os

szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők

aláírásukkal tanúsítják.

Olasz, 2013 . ápr.04. .

 

 

óvodavezető

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

5.2. Nyilatkozatok

 1. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési

Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és a módosításokhoz

 

egyetértésünket adtuk.

Olasz, 2013. ápr.04 …..

szülői szervezet képviselője