Házirend

AZ OLASZI ÓVODA HÁZIRENDJE

Kedves Szülők!

 

 

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

 1. Általános információk az óvodáról

 

 • Az óvoda adatai

 

Az óvoda neve: Olaszi Óvoda

Az óvoda címe: 7745 Olasz, Kossuth Lajos u.109/3

Email cím:

Telefon: 69/557-005

Az óvoda vezetője: Lévai Anikó

 

 1. A házirend célja

 

Az óvodai élet egy részének jogszabályi keretek között történő szabályozása. E szabály

megléte az óvoda törvényes működésének feltétele.

 

 1. Az intézmény funkciója, nevelési alapelvei

 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. A Közoktatási Rendszer szakmailag

önálló nevelési intézménye, óvó- védő-személyiségfejlesztő funkciókat lát el a családi

nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc

éves korig.

Óvodánkban a nevelőmunka a Közoktatási törvény, az Óvodai nevelés Országos

Alapprogramja,a Nemzetiségi nevelés irányelve, a Szervezeti és működési szabályzat, az Intézményi Minőségirányítási

Program, valamint Helyi Nevelési Programunk szerint folyik.

Nevelési Programunk legfontosabb feladata: biztonságot nyújtó, családias légkör

megteremtésével olyan lehetőségek biztosítása, amely elősegíti az egyéni képességek

kibontakozását a mindennapi tevékenységek  és a német nemzetiségi nevelés terén,

előtérbe helyezve a gyermek testi, lelki fejlődését.

Legfontosabb elvünk a felnőtt- gyermek kapcsolatban: „tisztellek Téged, fontos vagy

nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a

segítségemre”

 

 1. Az óvoda működése

 

 1. 1. Nyitva tartás

 

􀂃 Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

􀂃 Az óvoda június 15.-től, augusztus 31.-ig, nyári napirend

                         szerint működik. Ez időszak alatt összevont csoportokkal

                         dolgozunk.

􀂃 Nyári zárás időpontja/ három hét/: minden naptári év

február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a

szülőket a pontos időpontról, melyet a fenntartó határoz meg.

􀂃 Nevelés nélküli munkanapok: Évente 5 munkanapot

vehet igénybe az intézmény, melyről szeptemberben

tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk, azoknak a

                        gyermekeknek a számára, akik felügyeletét a szülők nem

                        tudják megoldani. A szülőket időben tájékoztatjuk a

                        térítési díj befizetésének időpontjáról.

􀂃 Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett

                        változásokról a befizetések alkalmával időben tájékoztatást adunk.

 

Napi nyitva tartás:

 

􀂃 Reggel 6.30-tól du. -16.30 óráig

 

2.2 A gyermekek életrendje az óvodában

 

A gyermekek mindennapi életét programunk szellemében a néphagyományok ápolása foglalja

keretbe. A mindennapi játéktevékenységet az óvodapedagógusok spontán és tervezett

változatos művészeti tevékenységekkel egészítik ki a mesehallgatás, a népi kismesterségek, az

énekes játékok segítségével.

A napirendünk megszervezésénél a

 • folyamatosság,
 • rugalmasság,
 • az egészséges életmódra nevelés,
 • az életkori sajátosságok, az évszaki változások

figyelembe vétele az elsődleges szempont, amely azt jelenti, hogy a gyermekeinknek egész

nap folyamán az étkezési gondozási tevékenységeket beépítve a lehető leghosszabb ideig

zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt játéktevékenység, minden nap biztosítva legyen a

szabad mozgás a levegőn. A részletes napirend minden csoport tájékoztató tábláján

megtalálható. A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába

érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása

nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak

gyermekük csoportjának napirendjéről.

 

Általános, keretjellegű napirendünk

 

Időpont Tevékenység

6.30-8.00 Érkezés, játék, egyéb választott tevékenység

8.00-9.10 Mindennapos testnevelés,előkészület a tízóraihoz, tízórai

9.10-11.15 Kezdeményezés,játék,óvodai tevékenységek szervezése: játék, munka, tanulás, séta, játék a szabadban

11.15-12.00 Előkészületek az ebédhez, ebéd

12.00-12.30 Készülődés a pihenéshez

12.30-12.45 Alvás előtti mese

12.45-14.45 Csendes pihenő

14.45-15.15 Ágyazás, tisztálkodás,uzsonna

15.15-16.30 Játék, folyamatos hazamenetel

Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási

viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől

való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.

 

 1. 3. A gyermek érkezésének és távozásának rendje:

 

A szülők a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és elvihetik gyermekeiket, ha azzal

nem zavarják meg az óvodai tevékenységeket és a következő szabályok tiszteletben tartása

mellett teszik.

􀂃 Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, és a csoportok nyugalma érdekében

kérjük, hogy a gyerekek legkésőbb 8.30  -ig érkezzenek a csoportba. A később érkező

gyermekek – azon túl, hogy megzavarják a csoportot és hátráltatják a dajka nénik

munkáját – nincs idejük elég szabad játékra, ezért a szervezett tanulási

tevékenységekbe nem szívesen kapcsolódnak be. Kérjük késéssel, ne zavarják a

foglalkozást!

􀂃 Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, adják át az

óvónőnek, délután az óvónőtől kérjék ki, és úgy távozzanak az óvodából. Az óvónő

csak azért a kisgyermekért vállalhat felelősséget, akit személyen átvett a szülőtől.

􀂃 A gyermekek hazavitele 1215 és 1315 között, valamint 15h órától – 16.30-ig történhet.

Ettől való eltérés esetén kérjük a csoport óvónőivel egyeztessenek.

􀂃 A gyermekeket egyedül ne engedjék be és ki sem az óvoda kapuján. A kaput minden

esetben csukják be.

􀂃 A gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása

érdekében az óvoda főbejáratát biztonsági okokból 10h-tól -1500- ig zárva tartjuk.

Kérem, csengessenek!

􀂃 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvónő a törvényes gondviselőn

kívül más személlyel elengedje a gyermeket az óvodából.

􀂃 Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a

felelős.

􀂃 A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti szülői felügyeleti jogot gyakorló

szülőnek adjuk át a gyermeket. Amennyiben mindkét szülő gyakorolhatja a

felügyeletet, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni.

􀂃 Amíg a gyermek felügyeleti joga a bíróság által nincs eldöntve, az óvoda köteles a

gyermeket mindkét szülőnek kiadni.

􀂃 A szülő kötelessége, hogy rendkívüli akadályoztatása esetén értesítse az óvodát

távolmaradása okáról.

􀂃 Amennyiben a szülő nem értesíti az óvodát a nyitvatartási idő (16.30) alatt rendkívüli

akadályoztatásáról az óvodapedagógusoknak értesíteni kell az erre az esetre kijelölt

hatóságokat.

􀂃 A zárásig, 16.30 óráig el nem vitt gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus

gondoskodik, ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozással sem

megvalósítható. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, érzelmi, értelmi és

erkölcsi fejlődését családi környezete veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése

szükséges, az óvoda értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot és/vagy a Rendőrséget

(továbbiakban: beutaló szerv). A beutaló szerv a gyermeket ideiglenesen a nevelésre

alkalmas, azt vállaló, különélő szülőnél, más hozzátartozónál illetve személynél

helyezi el. Ha erre nincs lehetőség, akkor a legközelebbi ideiglenes hatállyal

elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy az ideiglenes hatályú

elhelyezés biztosítására kijelölt gyermekotthonban helyezi el. Erről haladéktalanul

értesíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot

􀂃 Kérjük, jelezzék, ha ebéd után haza szeretnék vinni gyermeküket.

􀂃 Hazamenéskor az átöltözést, és a búcsúzást követően kérjük, hogy az intézményt

hagyják el. Az óvodai udvar használata csak óvónői felügyelet mellett megengedett!

 

 1. 4. Óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai:

 

􀂃 Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az

óvodai nevelésben való részvétel.

􀂃 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai

nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.

􀂃 Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket

legkésőbb 8.30hig hozzák be az óvodába az iskolaalkalmasság elérésének az érdekében.

 

 1. 5. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének eljárásrendje

 

􀂃 A gyermek három éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést

adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények, képességkibontakoztatás,

sajátos helyzet) alapján, melyet az óvoda vezetőjének írásban nyújt be, aki döntéséről

határozatot hoz, és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és

mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát.

 

A hiányzás igazolásának eljárásrendje:

􀂃 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél.

􀂃 Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni.

􀂃 Az óvodából betegen kiadott, vagy otthon megbetegedett gyermek, csak orvosi

igazolással jöhet újra óvodába. Az orvos által kiadott igazoláson szerepelnie kell a

távol töltött időszak tényleges dátumának.

􀂃 Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az

óvodát, melynek tényét az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni

szükséges. A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügyigazgatási

ellenőrzés keretében vizsgál.

􀂃 Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások

megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell.

􀂃 A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét

nem hozza óvodába.

Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje

􀂃 Óvodaköteles gyermek esetében 7 nap igazolatlan hiányzásnál az eredménytelen

kétszeri írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője az önkormányzat jegyzőjét értesíti

az igazolatlan távolmaradásáról.

􀂃 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda vezetője az első

igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.

􀂃 Óvodáztatási támogatásra jogosultság esetén a mulasztott napok száma nem

haladhatja meg január-június, illetve július-december között az óvodai nevelési napok

25%-át.

􀂃 Megszűnik az óvodai elhelyezés – a közoktatási törvény 74. § (3) bekezdésében

foglaltak kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van

távol. Az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmezteti az

igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a gyermek még nem töltötte be

az ötödik életévét az óvodavezető megszünteti a gyermek óvodai elhelyezését.

 

 1. 6. Az óvodás gyermek jogviszonya

 

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője,

gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a

házirendben foglalt jogok és kötelességek.

􀂃 Az óvodába a 3. életévét betöltött, teljesen egészséges gyermek vehető fel.

A beiratkozás, felvétel eljárásrendje

􀂃 Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés

alapján történik.

􀂃 A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza meg, mely

általában április hónap első hete.

􀂃 A jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik.

􀂃 Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor

rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására, kérjük a szülő személyi

igazolványát, a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát.

􀂃 A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt.

􀂃 Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban megküldött

határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az

önkormányzat jegyzője felé. A fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda

vezetőjének kell leadni.

􀂃 Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a

felvételnél a következő szempontokat vesszük figyelembe:

o körzetes gyermek

o 3. életévét betöltött gyermek

o testvér,

o a gyermek szülője a körzetben dolgozik,

o körzeten kívüli gyermek.

􀂃 A gyermekek csoportba osztásakor lehetőségekhez mérten igyekszünk teljesíteni a

szülő kérését.

 

Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása:

􀂃 ha a gyermek hátrányos helyzetű, és az óvoda körzetében lakik,

􀂃 a gyámhatóság kezdeményezésére azonnali óvodai ellátást igényel

􀂃 a gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult

􀂃 Ha a Gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda a gyermeket, továbbá az 1993. évi

LXXIX. Törvény 24 §-ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben (a

gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától,

napi 4 órában köteles az óvodai nevelésben részt venni.

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

􀂃 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

􀂃 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt

napon,

􀂃 az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető – a szülő

eredménytelen felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után

– megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének

napján, kivéve, ha a gyermek hátrányos helyzetű,

􀂃 a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az

óvodai foglalkozásokról,

􀂃 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

􀂃 a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak az évnek az utolsó napján,

amelyben a nyolcadik életévét betölti,

􀂃 a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy

az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás

következményeire.

Az óvodaváltás eljárásrendje

􀂃 Az ötödik életévét betöltött másik óvodába távozó gyermek esetében „Értesítés

óvodaváltoztatásról” nyomtatványt postázzuk a fogadó intézménynek, aki

visszaigazolja írásban a gyermek befogadását.

􀂃 Ha az ötödik életévét betöltött gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem az

óvoda székhelyén található, az óvoda vezetője írásban értesíti a gyermek lakóhelye

szerinti illetékes jegyzőt.

 

 

2.7 Az étkeztetés szabályainak eljárásrendje

 

􀂃 A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely

élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész

csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.

􀂃 Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala

engedélyezett. Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem

megoldható, ezért az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében kérjük, ne

hozzanak gyermekeiknek élelmiszert.

􀂃 Nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja az óvoda területén a gyerek

etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt.

􀂃 Étel érzékeny gyermekeket étkeztetését csak a szülő által otthon elkészített étel

behozásával, ÁNTSZ engedéllyel és a HACCP dokumentumban lefektetett szabályok

betartásával tudjuk ellátni

 

Étel érzékeny gyermekek ételének kezelése

 

Ha a szervezett étkezés keretein belül az étel beszerzése nem megoldható, a diétára szoruló

otthonában készített étel is beengedhető az alábbi feltételekkel:

 • A szülő az ételt jól záródó, melegítésre alkalmas, tiszta edényben viszi az intézménybe.
 • Az intézmény biztosítja a hűtést igénylő készétel 0 + 5 C közötti hőmérsékleten történő

tárolását az egyedi étkeztetést igénybevevők számának függvényében kellő kapacitású

hűtőberendezésben.

 • Az ételt jellegének megfelelő hőmérsékleten kell kiszolgálni.
 • Az étel átforrósítására megfelelő berendezés, pl: mikrohullámú sütő kell, hogy

rendelkezésre álljon. Az ételt közvetlenül fogyasztás előtt átforrósítva a tálalást végző

személyzet adja ki a gyermek részére és gondoskodik annak felügyeletéről, hogy abból

más gyermek ne fogyaszthasson.

 • Az ételmaradékot a hagyományos ételek maradékával együtt az előírásoknak

megfelelően kell kezelni.

 • Az edény mosogatását a szokásos előírásoknak megfelelően kell végezni.
 • A szülő a feltételeket tudomásul veszi, a felelősséget vállalja és erről írásban

nyilatkozik.

A tálalókonyhán ilyen típusú tevékenység végzéséhez az

ÁNTSZ engedélye szükséges.

Étkezés kirándulások alkalmával

􀂃 Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi

háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó

uzsonnacsomagokat készít a konyha.

􀂃 Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill.

uzsonna.

 

Étkezési térítési díjak befizetése:

 

􀂃 A befizetés1 hónapra előre történik, lezárt borítékban, névvel ellátva kérjük.

􀂃 A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezési térítés napján a

befizetési kötelezettsége alól.

􀂃 A szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének.

􀂃 Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján állapítjuk meg.

􀂃 A család az anyagi helyzetétől függően részesülhet ingyenes vagy kedvezményes

étkezésben. Ennek a jogosultságnak a feltételeit a mindenkori érvényben lévő

jogszabály tartalmazza, mely normatív alapú támogatás. Mértékét és az erre való

jogosultság feltételeit, az újonnan beiratkozókkal a beiratkozáskor tájékoztatja a

vezető.

􀂃 A térítési díj csökkentése a nevelési év elején kérhető.

 

A térítési díj csökkentés kérésének jogcímei

 

􀂃 50%-os térítési kedvezményben részesül: a három, vagy több gyermekes, tartósan

beteg, valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket

nevelő család.

􀂃 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az erre való igény benyújtásának módja:

beiratkozáskor/változáskor a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentum

leadásával (a támogatást folyósító szociális iroda határozatának bemutatásával). A

jogosultságot évente érvényesíttetni szükséges.

􀂃 A szülőt bejelentési kötelezettség terheli, ha körülményeiben olyan változás áll be,

amely megváltoztathatja a kedvezményre való jogosultságát.

Az étkezések lemondása

􀂃 Hiányzás esetén, az étkezések lerendelése, minden nap 8 óráig lehetséges telefonon.

􀂃 Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a 100 % -os,ill. az 50%-os térítési

díjkedvezményre jogosult szülőnek is le kell mondania az étkezést a gyermek hiányzása

esetén, ugyanis a kisgyermek ebédjét ez esetben az önkormányzat, illetve az állam

támogatja .

􀂃 Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj jóváírására nincs módunk.

􀂃 Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik, ha

megszűnik az óvodai elhelyezés.

 

Az étkezések időpontja:

tízórai:9.00-tól 9.20-ig

ebéd: 11.45-12.15-ig

uzsonna: 15.00-15.25-ig

 1. Gyermekek az óvodában

 

 1. 1. A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok

A gyermekek csak egészséges állapotban járhatnak óvodába.

Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, kérjük, hogy az értesítésünk után a legrövidebb

időn belül vigyék haza.

Beteg, még gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek

egészségének megóvása érdekében tilos!!

Fejtetvesség észlelését, kérjük jelezzék a csoport óvodapedagógusának,hogy megtegye a

szükséges intézkedéseket. Ha az óvoda fejtetvességet észlel, kérjük betartani az óvoda és a

védőnő erre vonatkozó kéréseit.

Gyermek ruházata az óvodában

􀂃 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség.

􀂃 Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges.

􀂃 Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a „játszó” ruha biztosítása.

􀂃 Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke.

􀂃 Célszerű minden ruhadarabot megkülönböztető jelzéssel ellátni

􀂃 A ruhadarabokat a polcon az óvónőktől kért módon helyezzék el.

􀂃 A gyermekek váltócipője legyen kényelmes, biztonságos

􀂃 Gyermekek számára behozható tárgyak                   

Kérjük, hogy csak olyan játékokat hozzanak be a gyermekek, amelyek nem

veszélyeztetik a testi épségüket, és megfelelnek az óvodai játékokkal szemben támasztott

minőségi elvárásoknak. Továbbá olyanokat, amelyeket nem féltenek az esetleges

megrongálódástól. Telefont tilos hozni!

 

3.2 Gyermekvédelem

A gyermeki jogok érvényre jutása érdekében óvodánkban gyermekvédelmi felelős

tevékenykedik. Neve és elérhetősége az óvoda faliújságán megtalálható.

Óvodába lépéskor írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy:

􀂃 A gyermek hazavitelének rendelkezéséről, amennyiben a gyermeket más is hazaviheti

􀂃 Hozzájárulás az óvodán kívül szervezett programokon való részvételhez hozzájárul-e a

szülő, gondviselő.

􀂃 Amennyiben a szülők nem élnek közös háztartásban, vagy válófélben vannak, kérjük a

bírósági végzést, vagy a szülők együttes nyilatkozatát arról, hogy a gyermek

elvitelének tekintetében hogyan egyeztek meg.

Ha nem a megjelölt személy viszi el az óvodából a gyermeket, az átvevő személynek írásos

meghatalmazással kell rendelkeznie, mely a következőket tartalmazza: meghatalmazó és

meghatalmazott neve, címe, személyi igazolvány száma; a meghatalmazó szándéknyilatkozata

valamint 2 tanú aláírása, cím, személyi igazolvány száma.

 

 1. 3. A gyermekek értékelése óvodánkban

Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az

életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját lehetőségeihez,

adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben.

Az óvodába érkezéskor anamnézislapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek

óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános

egészségi állapotáról. Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről

személyiséglapot vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés

lehetőségeit, az elért eredményeket. A személyiséglapot minden évben kétszer a szülők

megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott tájékoztatást. A gyermekek

értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). Az értékelés egyhetes

időintervallumban történik a délutáni órákban, a szülőkkel előre egyeztetett időpontban. Az

értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége,

a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. Az értékelés tartalmazza a

pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével kapcsolatban (erősségek, gyengeségek).

Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak azt írásban rögzítik, melyhez

megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A szülőnek ezt a tájékoztatást kell aláírásával

dokumentálni. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az

óvodavezető, a logopédus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól

pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást!

A nagycsoportos, iskolába lépő gyermekekről szakvéleményt állít ki az óvodavezető, a

gyermek óvodapedagógusai és a nevelőtestület véleménye alapján, melyben nyilatkozik arról,

hogy:

􀂃 iskolaérett-e a gyermek,

􀂃 még egy év óvodai nevelést javasol,

􀂃 szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó véleményét kéri a kérdés

eldöntésében.

A vizsgálatokhoz szükséges óvodapedagógus által készített jellemzést csak a szülő aláírásával

továbbítjuk. Az utóbbi két esetben a megfelelő vizsgálatok elvégzése után, ezen intézmények

állítanak ki véleményt az iskolaérettségről..

 

3.4. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei

 

-az arányosság elve( a cselekvés mértékével legyen arányos)

-értelmezés elve( a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)

-időzítés elve( a tett után közvetlenül)

-következetesség elve

-mérsékelt jutalom,vagy büntetés elve-biztosítani a fokozás lehetőségét

-az adott cselekvés értékelésének elve(sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

 

 A jutalmazás formái:

 

-a dicséret különböző módjai( különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)

-megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás

-mese választása, étkezésnél jó étvágy kívánása a társaknak

 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az események, amikor különböző elismerésben részesülnek (pl:papírgyűjtés).

 

 

Fegyelmező intézkedések:

 

 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.

 

A büntetés lehetséges formái:

 

-rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra

-balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása

– időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (max. 5 perc), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás.

 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát.

 

 1. A Szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás együttműködés:

 

 1. 1. A szülők jogai és kötelességei:

 

Óvodánkban a szülők jogai:

 • Megismerhetik az óvoda Nevelési Programját, házirendjét, SZMSZ-ét , az

Intézményi Minőségi Programját, éves munkatervét, melyeket az intézmény

faliújságján illetve a vezetői irodában, a vezetőtővel egyeztetve

tekinthetnek meg.

 • Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és

egyetértést gyakorolni.

A véleménynyilvánítás módja óvodánkban a következő: szülői szervezet

értekezletein a megválasztott képviseleti tagokon keresztül, elégedettségi

kérdőíveken évente egyszer (februárban), fogadó órákon, szülői értekezleteken

 • Joguk van a gyermeke fejlődéséről rendszeres érdemi és dokumentált

tájékoztatást kapni, évente kétszer (november, április)fogadó óra keretében

 • Joguk van kezdeményezni a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását

o Óvodánkban 2006 óta működik szülői szervezet, mely az óvoda

gyermeklétszámától függően 4-6 fő.

o A működést a szülői szervezet működési szabályzata szabályozza.

o Munkájukat a minden év szeptemberében az általuk készített

munkaterv alapján végzik, amely kapcsolódik az óvoda munkatervéhez.

o Tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken,

valamint az érdekeiket érintő döntések meghozatalában.

o Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb

csoportját érintő ügyekben, melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a

szülői közösség közös döntése alapján 30 napon belül érdemi választ

kell kapniuk.

o Joguk van véleményt nyilvánítani fent említett megismerhető

dokumentumokról.

o A Működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja.

 • Jogukban áll az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérni, hogy

gyermekük a térítéses és térítésmentes szolgáltatásokat igénybe vegye,

valamint az óvoda nevelési profiljának megfelelően kezdeményezni azokat.

 

Óvodánkban a szülők kötelességei:

􀂃 Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába.

􀂃 Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges

feltételekről.

􀂃 Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és megadjon ehhez minden elvárható

segítséget.

􀂃 A Helyi nevelési Program, a Házirend az SZMSZ a Minőségirányítási Program

megismerése és megtartása.

􀂃 Tartsa tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi

méltóságát és jogait.

􀂃 Biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét továbbá óvodakötelezettségének ( 5

éves kortól) teljesítését

􀂃 Rendszeres kapcsolatot tartani, és együttműködni az óvodapedagógusokkal és érdeklődni a

gyermeke fejlődéséről

􀂃 Körültekintően eljárni gyermeke jogainak érvényesítése közben

􀂃 Elősegíteni gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi

élet magatartási szabályainak elsajátítását.

􀂃 Ha gyermeke kimarad az óvodából, azt írásban jelentse be.

A kötelességmulasztás következményei:

Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői

kötelességét teljesíteni, azt gyermekvédelmi felelősének kötelessége jelezni az

óvodavezetőnek, aki a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kér érdemi segítséget.

 

 1. 2. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása:

Az óvodánkba járó gyermekeket, a felnőttek, és egymás tiszteletére, elfogadására,

toleranciára, az egymásra való odafigyelésre neveljük .Ösztönözzük őket, hogy az esetleges

konfliktusokat ne durvasággal erőszakkal oldják meg.

Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék

meg gyermekeikben. Az esetleges sérelmeiket az adott szituáció után minél hamarabb

beszéljék meg az óvodapedagógusokkal, vagy az óvodavezetővel, hogy a problémákat

orvosolni tudjuk.

A szülők tájékoztatása, a gyermekek érdekeinek érvényesítése

A szülőket a faliújságon és szülői értekezleteken tájékoztatjuk az óvodai programokról,

közérdekű információkról.

 

Kérdéseket, javaslatokat az óvodapedagógusokhoz, ill. az óvoda vezetőjéhez személyesen a

fogadóórákon, szóban és írásban bármikor intézhetnek. A szülők képviseletére a Szülői

Szervezet jogosult. Vezetőjének és tagjainak neve, elérhetősége a faliújságon megtalálható.

Az óvoda alapvető dokumentumai:

􀂃 Óvodai Nevelés Program

􀂃 Minőségirányítási Program (MIP)

􀂃 Szervezeti és Működési Szabályzat( SZMSZ)

􀂃 Házirend

􀂃 Esélyegyenlőségi Program 

 

A szülők a fogadóórák alkalmával kérhetnek tájékoztatást a dokumentumokról, melyek

megtalálhatóak az óvoda előterében, illetve a honlapon. A Programról és a MIP-ről az

újonnan szerveződő csoportoknak szülői értekezlet keretében tájékoztatást nyújtunk. A

gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást

kérhet az óvodavezetőtől, ill. az ilyen ügyek tárgyalásakor, döntéshozatalkor részt vehet a

nevelőtestületi értekezleten.

Intézményünkben óvodai szinten, az igény és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb

csoportjának óvodai szinten, a nevelőtestület a mindenkori létszám 20%-ában határozta meg.

A panaszkezelés eljárásrendjét az óvodai MIP tartalmazza.

Alapítványi működés

Óvodánkban az iskolával együtt alapítvány működik minőségi munkánk segítésére.

KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN MÓDJUKBAN ÁLL TÁMOGASSÁK AZ ÓVODÁT,

CSOPORTJAINKAT FELAJÁNLÁSAIKKAL.

 

 1. 3. Együttműködés:

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a legmegfelelőbb módszer szerint, hatékonyan tudjuk

nevelni, szükség van a kölcsönös bizalomra, a jóindulatú, hatékony együttműködésre.

Kérjük, hogy az időszakosan kiadott kérdőíveken, a szervezett fórumokon mondják el a

véleményüket az itt folyó nevelésről. A gyermekek érdekében nyitottak vagyunk bármilyen

ésszerű változtatásra, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék elő a közös gondolkodást.

 

 1. 4. Fórumok:
 • Szülői értekezletek: évente kétszer, melyeknek témája csoportok életéről a

gyermekek mindennapjait érintő kérdésekről való tájékoztatás, megbeszélések.

A szülői értekezletek időpontjáról, a faliújságról és az üzenő füzetekből értesülhetnek a szülők.

 • Családlátogatások: Minden újonnan felvett gyermekhez, a nyár folyamán, a

szülőkkel egyeztetett időpontban ellátogatnak az óvodapedagógusok, a

beszoktatás megkönnyítése és a gyermekekkel, a családdal való ismerkedés

céljából

 • Nyílt nap: Az új gyermekek szüleinek, április hónapban nyílt napot

szervezünk, amikor betekintést nyerhetnek az óvoda életébe és

megismerkedhetnek személyesen az óvodapedagógusokkal. A nagycsoportos gyerekek szülei a nyílt napon részt vehetnek a foglalkozásokon.

 • Közös rendezvények: Őszi Márton napi lampionos felvonulás,

farsang,évzáró-és ballagási ünnepély.

 • Fogadó órák évente kétszer ( november, április)

Ezeken az alkalmakon minden szülő érdemi tájékoztatást kap gyermeke

fejlődéséről. A problémás esetekben az óvodapedagógusok is kezdeményeznek fogadó órát.

 

 1. 5. Kapcsolattartás:

Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése ne az ajtóban

történjék, ne vonják el az óvónőt hosszabb időre a csoportjától, mert balesetet idézhet elő és

zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetésekre egyeztessenek időpontot.

Gyermekükkel kapcsolatos információt a saját óvónőjüktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

A délelőtti időpontban csak halaszthatatlan ügyben kérjék telefonhoz az óvónőket.

Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés

Panaszjog

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.

16

Jogorvoslati lehetőségek:

􀂃 Intézményvezető

􀂃 Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)

􀂃 Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal

Kártérítési felelősség

􀂃 Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő kárt okozott, az óvodavezető vizsgálatot

rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására.

􀂃 A vizsgálatról az óvónő a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja

az okozott kár megtérítésére.

􀂃 Eredménytelen eljárás esetén az óvoda vezetője a szülő ellen pert indíthat.

􀂃 Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért

vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel és a kártérítésre a Magyar

Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni, – ám azzal a

kiegészítéssel, hogy az óvoda a felelősség alól mentesül, ha bizonyított, hogy a kárt a

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 

 1. Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások

 

 1. 1 Alkalomszerű térítéses szolgáltatások:

Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb

összeget.,melyet a Kt. 114. § szabályozása alapján, az óvoda szülői szervezete csoportszinten

minden szeptemberben az első szülői értekezleten maximalizál. Ennek elfogadásáról a szülők

határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők

finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában helyezzük el.

Ilyen programok:

 • Bábszínház
 • Irodalmi, zenés gyermekműsorok
 • Kirándulások
 • A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások

 

 1. 2. Térítésmentes szolgáltatások

 

 • Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez.

Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek

 • A nevelési programban megfogalmazott foglalkozások, programok
 • Kézműves foglalkozás: A nagycsoportos gyermekek számára a Kozármislenyi Diabelli Művészeti Iskola tanáraival

 

 1. 5 Hitoktatás

Az óvodánkban folyó nevelés világnézetileg semleges. Törvényi kötelezettségünknek

eleget téve lehetővé tesszük, hogy az intézménybe járó gyermekek, igény szerint hitoktató

által szervezett fakultatív hit és vallásoktatáson vegyenek részt .

 

 1. Biztonságos Intézmény

 

 1. 1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai:
 • Az óvoda egész területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos!
 • Kérjük, hogy az óvoda előtti utcai részen ne dobálják el a szemetet és a

cigarettacsikket!

 • Csoportszobában szülő csak az óvodapedagógus jelenlétében, a cipője levétele után

tartózkodhat/ kivéve a közös rendezvényeket/

 • Az óvoda tálalókonyhájában egészségvédelmi okokból idegen csak a vezető

tudtával fehér köpeny és cipővédő felvétele után tartózkodhat

 • Az intézmény a HACCP minőségbiztosítási programmal dolgozik, a dokumentumban

található, élelembiztonsági, egészségvédelmi szabályok betartása minden dolgozó, ill.

az étel érzékeny gyermekek behozott ételének kezelésénél a szülők számára is

kötelező.

 

 1. 2 Bombariadó, Tűzriadó

Bombariadó, Tűzriadó esetén a Tűzriadó terv szerint járunk el, amely az előtérben van

kifüggesztve.

 

 1. 3. A gyermekeket Óvó –védő eljárások

􀂃 Az óvodában dolgozó minden felnőttnek valamint az óvodába járó minden

gyermeknek és szüleinek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása.

􀂃 A gyermekekkel az óvodapedagógusok – életkoruknak megfelelően – ismertetik a

baleseteket megelőző szabályokat a különböző tevékenységek – udvarra menetel,

séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások, ill. az óvoda egyéb helyiségeiben

történő foglalkozások – megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is.

􀂃 Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda

vezetőjét.

􀂃 Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük

védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek felelősségét

vállalni.

􀂃 A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek adja át.

􀂃 Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át a gyermekét

és így távozzanak az óvodából.

􀂃 A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és

kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő

óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát.

􀂃 Gyermek a csoportszobában, ill. az udvaron egyedül nem tartózkodhat, a mászókát és

a csúszdát felnőtt felügyelete nélkül nem használhatja.

􀂃 Udvari játék esetén a gyermek mosdózni, vagy a speciális fejlesztés érdekében egyedül

nem, csak felnőtt kísérettel jöhet be.

􀂃 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, valamint a gyermek TAJ

számát szíveskedjenek bejelenteni az óvodavezetőnek vagy a csoportos óvónőknek,

hogy betegség, vagy baleset esetén azonnal értesíteni tudjuk önöket.

􀂃 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a

mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet

 teremthet. Kérjük a kedves szülőket, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának

felelősségét. Az óvodába behozott, nagy értékű tárgyakért (fülbevaló, nyaklánc, gyűrű,

stb.) csak akkor vállalunk felelősséget, ha azt az óvodába érkezéskor a szülő átvételi

elismervény ellenében átadja az óvodapedagógusnak, vagy az óvodavezetőnek, aki

elzárja azt az óvoda páncélszekrényébe.

􀂃 Az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő gyermeket, és

megszervezi a többi gyermek felügyeletét. A baleset súlyosságától függően

gondoskodik mentő, orvos hívásáról, valamint a szülő hívásáról.

􀂃 Az óvodapedagógus a napközben megbetegedő gyermeket ideiglenesen ellátja, és értesíti

a szülőt, hogy minél hamarabb vigye gyermekét orvoshoz.

􀂃 Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, séták, kirándulások csak abban az esetben

szervezhetők, ha szülők aláírásukkal hozzájárulnak, melyet az óvónők a

csoportnaplóban bizonylatolnak.

􀂃 A nevelési év megkezdésekor és minden veszélyt hordozó esemény előtt az óvónők

tudatosítják a gyermekekben a balesetek megelőzésére szolgáló szabályokat, melyeket

ismertetnek a szülőkkel is, továbbá ennek megtörténtét a csoportnaplókban

dokumentálják.

􀂃 Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartására:

 • szúró, vágó eszközök használata
 • az óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban

és a rendezvényeken

 • az udvari játékok rendeltetésszerű használata.

 

 1. A Házirend használata, érvényesülése, hatálya, felülvizsgálata

Elkészítésének módja, módosításának rendje:

 • A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el.
 • A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvoda szülői szervezete

véleményezési jogot gyakorol.

 • A házirend a fenntartó jóváhagyásával a kihirdetés és kifüggesztés napján lép

hatályba, válik érvényessé.

A megismerhetőség folyamatos biztosítása, nyilvánosságra hozatalának

formája:

 • Az óvoda házirendje megtalálható az óvoda irodájában továbbá az öltözőkben elhelyezett információs táblán.
 • Az újonnan beiratkozott kisgyermekek szülei számára az első szülői értekezleten az

óvodavezető ismerteti a házirendet, valamint mindenkinek személyesen át is adja. Az

óvoda az átvételt a szülő aláírásával dokumentálja.

 

Érvényessége:

A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig érvényes

 

Személyi hatálya kiterjed: a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi

alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak

jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

Területi hatálya kiterjed: a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként, az óvoda

épületében, udvarán és az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok helyszínére is.

Időbeni hatálya kiterjed: A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi

védelméről történő gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű

elhagyásáig terjedő időben történik.

 

Felülvizsgálata, módosítása:

A Házirend felülvizsgálatára minden nevelési év záró értekezletén sor kerül. A Házirend

módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a

szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A módosítási eljárás szabályai:

 • Az óvodavezető a nevelőtestületi javaslatra a szülők véleményét

figyelembe véve elkészíti az új házirendet.

 • Megkéri a szülői szervezet véleményét.
 • A nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra.
 • Megküldi a fenntartónak jóváhagyásra.

 

Olasz, 2013-03-18                                                                       Lévai Anikó

                                                                                                      óvodavezető

 

 

 

  

Legitimációs záradék

Készítette: Lévai Anikó óvodavezető

Dátum: Olasz. 2013-03-18.. Óvodavezető aláírása:

 

Egyetértést gyakorlók és véleményt nyilvánítók nevében:

Dátum: 2013-03-18.

 

Szülői szervezet képviselőjének aláírása:

Elfogadta a nevelőtestület

Dátum: 2013-03-18.

A nevelőtestület képviselőjének aláírása

Jóváhagyta: Olasz Község Önkormányzata