Éves munkaterv

 

ÉVES MUNKATERV

2017./2018. nevelési évre

Olaszi óvoda

 

  1.Az intézmény adatai


Az óvoda hivatalos elnevezése: Olaszi Óvoda

 

Az óvoda pontos címe, tel. száma 7745 Olasz Kossuth L. u.109/3

69/557-005

 

Az óvoda fenntartója, címe, tel. száma  Óvodafenntartó Társulás

Olasz, Kossuth L. u.54.

 Az óvodai csoportok száma  2 gyermekcsoport

 

Az óvoda alapító okiratának kelte (módosított)

 

2013.01. 15.
Az óvoda vezetője, a munkaterv benyújtója Lévai Anikó

 

 

 

 

1.2. A Munkaterv elkészítését meghatározó jogszabályi háttér:

 

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról és annak módosításai
 • Pedagógiai Program
 • A 2014/2015 nevelési év beszámolójában meghatározott célkitűzések, feladatok
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve… kiadásáról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról ·
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 249/2015.(IX.8.) K. r. a 326/2013.K.r. módosítása

 

 

 1. Működési terv

 

    A munkaterv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok:

 • PP (Pedagógiai Program), SZMSZ, Házirend, munkaköri leírások
 • Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések, értékelések
 • Jogszabályi változások

 

2.1. Nevelési év rendje

 

Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1.-től 2018. augusztus 31.-ig tart.

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.

 

2.2. Az iskolai év szünetei

 • Őszi szünet: 2017. október 30. – november 03.
 • Téli szünet: 2017. december 22.- 2018.január 03.
 • Tavaszi szünet: 2018. március29. – április 03.
 • A nyári zárva tartás idejét a fenntartóval való egyeztetés után legkésőbb 2018. február 15.-ig ismerteti az óvodavezető az érintettekkel. ( Várható időpont: 2018. Július 09- Július 31. 3 hét)

 

 

   Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 6.30-16.30-ig.

A nyitvatartási idő egészében biztosított az óvodapedagógus jelenléte.

 

·         Foglalkozások ideje: Szeptember 1-től Május 31-ig

 

·         Nyári életrend:

 

Június 20.-tól augusztus 31-ig

 

·         Új gyermekek beíratása A fenntartó által meghatározott időben (várhatóan április 20. és május 20. között)

 

·         Új gyermekek fogadásának ideje: 2017. aug. 22.-től folyamatosan

 

 

 

 

2.3. Nevelés nélküli munkanapok felhasználása

 

 1. nap: nevelési értekezlet november 06 témája: intézményi önértékelés
 2. nap: nevelési értekezlet  december 22
 3. nap: nevelési értekezlet április 04

 

A nevelés nélküli munkanapok előtt legalább 7 nappal az óvodavezető értesíti a szülőket a szokásos módon. A nevelés nélküli munkanapokon szülői igény szerint ügyeletet biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat mindenkor az iskola nevelés nélküli munkanapjaihoz igazítjuk, mert ilyenkor általában az óvodás testvérek is otthon maradnak.

 

2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek.

 

 1. márc. 15. csütörtök
 2. ápr. 02. hétfő (húsvét)
 3. május 1. kedd
 4. május 21.. hétfő (pünkösd)

 

2.5. Kiinduló helyzetkép

 

Adatok:

 1. augusztus 31.-ig jelentkezett: 15 gyermek

 

felvételt nyert: 15 fő

kiiratkozott: 2 fő (2017. aug. 31.-ig)

elutasított: 0 fő

az óvoda férőhelye: 50 fő

az óvoda gyermek létszáma 2017. okt. 1.-én 46 fő

                                                               

 1. életévét betöltötte: 0

hátrányos helyzetű : 0

halmozottan hátrányos helyzetű,veszélyeztetett: 0fő

 

étkező gyermekek száma rendszeres

gyerekvédelmi támogatott

tartósan beteg vagy fogyatékos családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek nevelésbe vételét gyámhat. rendelte el családjában az 1 főre jutó jöv. nem haladja meg… Fizetős
46 6 0 17 0 21 2

 

 

A csoportok és csoportlétszámok:

 

 

Csoportok Csoport elnevezések Csoport

létszám

2017.10.01.

vegyes csoport

 

Napocska cscscsoport

 

 

22
vegyes csoport Katica csoport 24

 

 

Az intézményben biztosított szakkörök, kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások:

 

A szakkör, foglalkozás megnevezése Létszáma A költségek (térítésmentes/ költségtérítéses, ez esetben a fizetendő összegek szülőknek) A szakkört, foglalkozást tartó személy neve
Képzőművészet 24 térítésmentes Hegedűs Éva
Zeneovi 46 térítésmentes Zsoldosné Puskás Beáta
Logopédia 9 térítésmentes Rott Veronika
Katolikus nevelés 40 térítésmentes Kerner Klára

 

 

NAPIREND

 

6.30 – 8.00      Gyülekezés, játék, kezdeményezések

8.00 – 8.50      Játékrakás, beszélgető kör a szőnyegen

8.50 – 9.00      Mindennapos testnevelés

9.00 – 9.30      Tízórai

9.30 – 11.30     Szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron, séták, egyéni fejlesztések, kezdeményezések, kötelező foglalkozások a nagycsoportosoknak.

11.30 – 11.45   Előkészületek az ebédhez

11.45 – 12.30   Ebéd, tisztálkodás, készülődés a pihenéshez

12.30 – 12.45  Mese.

12.45 – 14.45  Pihenés

14.45 – 16.30  Uzsonna, játék a csoportszobában vagy a szabadban, vidéki gyerekek buszhoz kísérése

 

HETIREND

 

A hetirend a napiredhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő a gyerekcsoportban. A hetirendben jelennek meg a különböző foglalkozási területek, melyeken egy-egy környezeti téma köré csoportosítva élmények, tapasztalatok és ismeretek kerülnek feldolgozásra. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti a gyerekek életének szabályozását.

A csoportosan, kötelezően irányított foglalkozások szervezésének célja, hogy a gyermekek az iskolába lépés idejére legyenek képesek együttműködni 35 perces, frontális foglalkozásokon.

 

 

 

 

Kötött                                                             Kötetlen

 

Mindennapos testnevelés                               Külső világ tevékeny megismerése

Testnevelés foglalkozás                                  Rajzolás, mintázás, kézimunka

Külső világ tevékeny megismerése                Verselés, mesélés

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Német: A külső világ tevékeny megismerése

Mese-vers Ének-zene

 

A foglalkozások időtartama

3-4 évesek 10-15 perc

4-5 évesek 20-25 perc

5-6 évesek 30-35 perc

 

 Csoportok heti rendje:

 

Katica csoport    
hétfő Művészeti Iskola – zeneovi nagycsoportosoknak Verselés, mesélés
kedd Egyéni fejlesztések
szerda Művészeti Iskola – zeneovi kicsiknek

 

Mozgás
csütörtök Logopédia

Katolikus hittan

Rajzolás, festés,

mintázás, kézi munka

péntek Művészeti iskola – Kézműves foglalkozás nagycsoportosoknak A külső világ tevékeny

megismerése

Matematikai tartalmú

tapasztalatok

 

 

Napocska csoport    
hétfő Művészeti Iskola – zeneovi nagycsoportosoknak Verselés, mesélés
kedd Katolikus hittan Egyéni fejlesztések
szerda Művészeti Iskola – zeneovi kicsiknek

Művészeti iskola – Kézműves foglalkozás nagycsoportosoknak

A külső világ tevékeny

megismerése

Matematikai tartalmú

tapasztalatok

csütörtök Logopédia

Katolikus hittan

 

Rajzolás, festés,

mintázás, kézi munka

péntek Mozgás

 

 

 

 

Személyi feltételek:

 

 

 

Státusz:

 

Fő/óra

Óvodapedagógus, Pedagógus I

Óvodapedagógus, Pedagógus II.

2 fő/ 8 órás

1 fő/ 8 órás

Logopédus 0 fő
Pedagógiai asszisztens 0 fő
Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak

Gondozó/ takarító

2 fő/ 8 órás

0 fő

Adminisztrátor/ élelmezésvezető 0 fő
Szakács
Óvodavezető 1 fő/ 8 órás
gondnok 1 fő/4 órás
Összesen 7 fő

 

 

 

2.6. Munkarend technikai dolgozók

 

Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés Kötelező óraszám
Napocska

dajka

Dukainé Marján Ágnes 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 7.40-16h 40 óra
Katica

dajka

Mammel Józsefné 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 7.30-15.30h 40 óra

 

2.6. Munkarend óvodapedagógusok (kötött munkaidő)

 

A 2013. évi CXXIX. törvény 35. § alapján „Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a  munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a  nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”

 

 

Munkarend óvodapedagógusok (kötött munkaidő)

 1. hét
Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Megjegyzés Kötelező

óraszám

KATICA Kéméndiné Ferenczi Hajnalka 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 32 32 óra

csoportban

 

  Papp Lajosné 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.30-16.30 32 32 óra

csoportban

 

NAPOCSKA Sághyné Heinek Mónika 7.00-13.30 7.00-13.30 07.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.00 32 32 óra

csoportban

 

óvodavezető Lévai Anikó 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 11.00-14.30 17.5 12 óra

kötelező csoportban

 

 

 1. hét
Csoport Név Hétfő Kedd Szerda Csütör-tök Péntek Megjegyzés Kötelező  

óraszám

KATICA Kéméndiné Ferenczi Hajnalka 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.30-16.30 32 32 óra

csoportban

 

  Papp Lajosné 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-13.00 6.30-12.30 32 32 óra

csoportban

 

NAPOCSKA Sághyné Heinek Mónika 9.30-16.00 9.30-16.00 9.30-16.00 9.30-16.00 10.00-16.00 32 32 óra

csoportban

 

óvodavezető Lévai Anikó 8-12.30 8-12.30 8-12.30 8-12.30 8-12.30 22,5 12 óra kötelező csoportban

 

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi intézményi feladatokat látják el rendszeresen:

 

 • gyermekvédelem, prevenció,
 • az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység,
 • saját tevékenységük értékelése,
 • felkészülés a pedagógus önértékelésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre
 • intézményi dokumentumok készítése (intézményi önértékelési rendszer kialakítása), véleményezése, elfogadása,
 • értekezletek, rétegmegbeszélések, csoportmunka a munkaterv végrehatására
 • beszámolók készítése,
 • minőségfejlesztő tevékenység,
 • a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra, a busszal hazautazó gyerekek kísérése
 • eszközök, dekorációk készítése,

 

 

2.7. Értekezletek

 

Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont
Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető óvodapedagógusok Feljegyzések folyamatos
Aktuális feladatok megbeszélése óvodavezető Nevelő munkát segítő munkatársak Feljegyzések folyamatos
Munkatársi értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás óvodavezető Alkalmazotti közösség Jegyzőkönyv 2017.szept.12.
Nevelési évnyitó értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2016. szept. 29.
Nevelési értekezlet óvodavezető óvodapedagógusok Jegyzőkönyv 2016. nov. 6.

 

2.8. Óvodai ünnepek

Hagyományos ünnepek Érintettek Felelős Dátum
Márton nap Minden csoport Óvodavezető/ csoport óvónői 2017. nov. 10.
Mikulás várás Minden csoport Óvodavezető helyettes 2017. dec. 6.
Advent, Karácsony Minden csoport Óvodavezető/csoport óvónői 2017. december
Farsang Minden csoport Óvodavezető helyettes/ csoport óvónői 2018. febr.02.
Március 15. Minden csoport Csoportonként1 óvónő 2018. márc. 14.
Húsvét Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2018. március 28..
Anyák napja Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2018. máj. 02.-04.
Gyermeknap, majális Minden csoport Minden óvónő 2018. jún.
Születésnapok Minden csoport Óvodapedagógusok, saját csoportban 2017-2018 nevelési év aktuálisan
Zöld óvodához kapcsolódóan
Állatok világnapja Minden csoport 2017. okt. 04.
Madarak, fák napja Minden csoport 2018. máj. 10.
Föld napja Minden csoport 2018. ápr. 22.
Környezetvédelmi világnap Minden csoport 2018. jún.

 

2.9. Nyílt napok

 

       Az intézmény betekintést biztosít a szülőknek, érdeklődőknek, a nevelési módszerek, szokások gyakorlati megismerése céljából, az arra igényt tartóknak. Előzetes egyeztetés alapján. A nagycsoportos gyerekek szüleinek minden évben ősszel bemutató foglalkozást tartunk, ahol megnézhetik milyen keretek között folyik a tanulás.

 

 

3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok

 

3.1. A 2016/2017. nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok

 

 

 

 

 • Új dokumentumok készítése – intézményi önértékelési rendszerhez, módosítása
 • A pedagógus életpályamodell kritériumainak alkalmazása, szakmai anyagok tanulmányozása, konferenciákon való részvétel
 • A nevelőmunka tervezésének módszertani átgondolása a csoportszervezés tükrében
 • A nemzetiségi nyelvi nevelésben a hagyományápolás erősítése
 • Mozgásfejlesztésben a mindennapos testmozgás és a differenciálás hangsúlyozása
 • A tehetséggondozás bevezetése (kiemelt képességű gyermekek, lemaradók dokumentálása)
 • Az egészséghét tartalmának megvalósítása

 

3.2. A 2017/2018. nevelési év és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai

 

 • Az intézményi tanfelügyeletre való felkészülés
 • Az intézményi belső elvárás rendszer összeállítása, a minősítési, értékelési rendszer átgondolása
 • Szülők tájékoztatása, bevonása a kérdőíves az intézményi önértékelésbe
 • A fejlesztési feladatok pontos dokumentálása, és annak nyomon követése, a nagycsoportos korúak egyéni fejlesztési tervének áttekintése (iskolakészültség), a felzárkóztatás és tehetségfejlesztés területén
 • A szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések összhangjának megteremtése (különös tekintettel a kiscsoportosokra);
 • Az intézményi- és a szülőkkel való kommunikáció módszerének, módjának felülvizsgálata, a helyes eljárásmód gyakorlati alkalmazása,
 • A kiemelt képességű gyermekek kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása;
 • Az egyéni feladatvállalások áttekintése, pontosítása;

 

 

 • A német nemzetiségi hagyományok ápolása

 

        

     Pedagógiai Programból adódó feladatok:

 

 • Az egyéni és egyenlő bánásmód összhangjának fenntartása
 • A játéktevékenység elsődlegességének biztosítása
 • A párhuzamosan szervezendő tevékenységekben a differenciált fejlesztés
 • Az erkölcsi nevelés azon belül az érzelmi intelligencia fejlesztése
 • A nemzetiségi hagyományok beépítése a nevelőmunkába
 • A nyelvi kreativitás fejlesztése, nemzetiségi nyelvben is

 

3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés

 

Katica csoport: Papp Lajosné, Kéméndiné Ferenczi Hajnalka

Napocska csoport: Sághyné Heinek Mónika, Lévai Anikó

Az óvónők együttes munkája a csoportban 6.30-16.30-ig, a gyermekek egyenletes, stabil, biztonságot adó légkörben tölthető mindennapjait hivatott biztosítani. Minden csoportban kiegyenlítődhetnek a nevelési területek célkitűzéseinek eléréséhez szükséges kompetenciák, (játék irányítása, ének-zene, mozgás, mese-vers, zöld program, nemzetiségi nevelés stb.) stabillá téve a színvonalas nevelőmunkát. A közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért továbbra is feladata a nevelési évnek a nevelők együttműködésének segítése, ellenőrzése. A pedagógiai munkát segítők között is a munkájuk gördülékenysége, a közösségbe való beilleszkedés az elsődleges feladatok közé tartozik. Az alábbi emberi tulajdonságok erősítése a célunk a felnőtt személyiségekben: TOLERANCIA, EMPÁTIA, KOLLEGALITÁS. A közösségi magatartás tudatosítása a teljes kollektívában folyamatos feladat. Közös programok, közös ötletek keresése, ön-és társismereti játékok a pozitívumok kiemelésével, dicsérettel, a közösségi magatartás tudatos alakítása.

 

 

 

3.4. Gyermekvédelem

 

Célunk:

 • a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.

 

Feladatunk:

A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, hátrányuk enyhítése. Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és felsőbb szervekkel. Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi szakemberek, illetékesek Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Pedagógiai Szolgáltató Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, a gyermekvédelemért felelős (Papp Lajosné):

 

 • a nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkát az adott évre;
 • nyilvántartja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket;
 • szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel;
 •  a szülők rendelkezésére áll és segítséget nyújt a felmerülő problémák, kérések megoldásában;
 • segítséget ad a segélykérő lapok kitöltéséhez, javaslatokat készít az óvónőkkel együtt;
 • folyamatosan kapcsolatot tart a családsegítővel;

 

 

Az óvodapedagógus feladatai:

 

 • szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását;
 • megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat, melyek a pozitív élményen keresztül mintát adnak a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, nyári tábor, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.);
 • biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó intézkedésre javaslatot tesz;
 • a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájárulást javaslatával elősegíti;
 • a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén szakember segítségét kéri;
 • a feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít);
 • a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki;
 • közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

 

 

3.5. Továbbképzések

 

Felelős (információkért): minden óvodapedagógus.

Továbbképzéseken a fenntartóval egyeztetve részt vehetünk.

 

Belső képzések: A megszerzett tudásról, tapasztalatokról beszámolót tart a nevelőtestület részére a képzésben részt vevő kolléga. Ennek témája és ideje a havi megbeszélésen kerül konkretizálásra. Kiemelten fontos az intézményi, – és pedagógus önértékelési rendszer kialakításához a felkészülés, tanulási folyamat segítése.

 

Tervezett továbbképzések:

Papp Lajosné: Tehetség felismerése az óvodában

Lévai Anikó. „Így tedd rá” 30 órás néptáncon alapuló fejlesztő játékok

 

3.6. Pályázatok

Forrásbővítés lehetőségei:

 • a szponzori támogatás;
 • óvodai-iskolai alapítvány
 • a különböző pályázatokból befolyt pénzösszegek, melyeket óvodánk fejlesztése érdekében használunk fel

 

Törekszünk minél több pályázati lehetőséget kihasználni.

A Zöld Óvoda cím elnyertük 2017 szeptember elején.

A Baranya megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által kíírt pályázatra Márton napi programmal indultunk már a nevelési év elején.

 

 1. Törvényességi feladatok

 

 4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet X. fejezet 128.§(5) bekezdés szerint”a nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált,nyomon követhető és mérhető,értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.” Ennek alapján az egészségfejlesztési program hatékonyabb működtetése.

 

4.2. Esélyegyenlőség

 

Biztosítani kell:

 • az intézményen belül a szegregáció-mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését
 • a szolgáltatásainkhoz való egyenlő hozzáférést
 • a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását
 • az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, diszkriminációmentes nevelést, a befogadó és toleráns légkört,

 

Minden – az óvodával szerződéses viszonyban álló – szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programot és magára nézve kötelezőként kövesse azt.

 

 

 

 1. Gazdálkodási feladatok

 

5.1. Tárgyi feltételek

 

 

 • Pótlás az eszköznorma alapján. = folyamatos
 • Csoportszobai játékok javítása, cseréje minden csoportban = folyamatos
 • Udvari játékok javítása, felújítása =  egy része megvalósult,

 

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése, állagmegőrzés

 

 

 • Fejlesztő játékok minden csoportban elsősorban ünnepekhez kötődően
 • Mozgásfejlesztő udvari játékok felülvizsgálata

 

 

 1. Ellenőrzési terv

 

6.1. Az ellenőrzés szempontjai

 

Az óvoda fő feladataiból adódóan

Az óvodai Pedagógiai Program beválásának vizsgálatához

 

 • A személyi és tárgyi feltételek áttekintése minden korcsoportban.
 • A tehetséggondozás, tehetségnevelés lehetőségei a csoportmunkában – óvodavezető,
 • Differenciált nevelés, egyéni bánásmód érvényesülése
 • A felelősök vállalásainak ellenőrzése a feladatvállalási terv szerint folyamatosan
 • Egyéb ellenőrzések
 • Technikai dolgozók munkája: folyamatosan. Szülőkkel, gyermekekkel történő kommunikáció nyomon követése
 • A konyha rendje, az élelmiszerek tárolása, kezelése, az ételminták rendje
 • Az ételszállítás biztonsága
 • Az óvodai irattárazás, leltározás, selejtezés rendje
 • Szabályzatok hatályosságának felülvizsgálata

 

A felelősök munkáját, a határidők pontos betartását az óvodavezető ellenőrzi.

 

6.2. A gyermekek mérése:

 

 • Beszédértés szintjének vizsgálata /Logopédus, 2017. 09./
 • Kommunikációs készség szintje /Logopédus, 2017. 09. /
 • Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvodapedagógus javaslatra illetve szülői kérésre /Nevelési Tanácsadó, 2017. dec. 15./
 • Óvónők megfigyelései /folyamatosan/
 • Személyiséglapok vezetése nevelési év/2 alkalom, illetve esetenként.

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR

2017/2018 NEVELÉSI ÉV

 

 

DÁTUM ESEMÉNY

 

 

FELELŐS
Szeptember

01.

 

 

 

Első nap. új gyerekek fogadása

 

 

 

minden óvodapedagógus

 

 

 

28. A szemtelen szőlőszem című meseelőadás-az első osztályos gyerekek meghívása A népmese napja alkalmából elsős osztályfőnök, minden óvónő
29. Nevelési értekezlet –MUNKATERV

 

Lévai Anikó
 
Október

 

5-6 Papírgyűjtés Sághyné Heinek Mónika
10. Misina állatmenhely látogatása a nagycsoportosokkal az Állatok világnapja alkalmából

 

Lévai Anikó
12. Szülői értekezlet a nagycsoportosok

Fogadó óra a többi gyerek szüleinek

 

 

minden óvónő

logopédus

20.

 

 

 

 

Okt.23-ai ünnepély az iskolában (nagycsoportosokkal)

a délelőttös óvodapedagógus

Kéméndiné Ferenczi Hajnalka

 

 

 

 

 

24-27 Egészsénevelési hét Papp Lajosné
                November

30-03

 

 

Iskolai őszi szünet, ügyelet az óvodában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték

 

 

 

Lévai Anikó

06. Nevelés nélküli munkanap. Ügyelet azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei igényelték

 

Lévai Anikó
07-10

 

 

SZENT Márton hete(tökfaragás,tökbábuk)

 

 

 

minden óvodapedagógus
10. Márton napi lampionos felvonulás

 

minden óvodapedagógus
Karácsonyi fényképezés

 

 

Kéméndiné Ferenczi Hajnalka
Bemutató foglalkozás a nagycsoportos gyermekek szüleinek Lévai Anikó
21-25 Elektronikai hulladékok gyűjtése

 

Sághyné Heinek Mónika

 

December

 

06.

 

 

Télapó érkezése

 

 

 

Papp Lajosné

18. Karácsonyi délelőtt minden óvodapedagógus
22.  Nevelés nélküli munkanap

Téli szünet, ügyelet az óvodában azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték

 

Lévai Anikó
Január

03.

 

Első nap

 

27. Félévi értekezlet

 

Lévai Anikó
Február

 

02. Farsang

 

óvodapedagógusok
Március

01.

Óvodai beíratás, iskolai beíratás kihirdetése.

Leendő elsősöknek iskolalátogatás

 

Lévai Anikó
14. Márc. 15.-ei ünnepély az iskolában-nagycsoportosokkal, délelőttös óvodapedagógus foglalkozása az óvodában

 

Lévai Anikó-Papp Lajosné
iskolanyitogató

 

Lévai Anikó, Svegál Éva
28.-03 Iskolai tavaszi szünet, ügyelet azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték Lévai Anikó
Április óvodai beíratás, óvodai szakvélemények kiadása

 

Lévai Anikó
04. Nevelés nélküli munkanap, ügyelet az óvodában, azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei igényelték

 

Lévai Anikó
Május

 

Szülői értekezlet, fogadó óra

 

 

Lévai Anikó
25. Évzáró-ballagási ünnepély

 

Lévai Anikó
. Óvodás-1. osztályos német projekt Sághyné Heinek Mónika,

Kéméndiné Ferenczi Hajnalka

Június

04.

Gyermeknap Lévai Anikó
15. Év végi nevelési értekezlet

 

Lévai Anikó
Július – Augusztus

 

Nyári óvodai élet
Július 09-Július31. Zárva tartás, Takarítás

 

 

 

 

 

 

 

Olasz,2016.09.29                                                        Lévai Anikó

óvodavezető